Stikstofproblematiek: hoe voerleveranciers bijdragen aan duurzame oplossingen

14 oktober 2019

Eind september berichtten we dat de commissie Remkes een aantal adviezen had gepubliceerd voor de stikstofproblematiek in Nederland. Kort daarna trokken de boeren naar Den Haag om hun stem te laten horen. De steun uit de samenleving voor de boeren blijkt groot.

Op vrijdag 4 oktober publiceerde minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de voorgestelde aanpak voor de stikstofproblematiek. We constateren dat het advies van de commissie Remkes om gebiedsgerichte maatregelen te treffen is overgenomen. We constateren echter ook dat er in de voorgestelde aanpak veel onduidelijkheden zijn die leiden tot onrust in de sector en in het bijzonder bij de boeren.

Onduidelijkheid is er vooral op het gebied van het wel of niet innemen van productierechten (dier- en fosfaatrechten) bij het toepassen van externe saldering, het afromen van ammoniakruimte bij externe saldering en het niet mogen inzetten van reeds vergunde ammoniakruimte bij het aanvragen van nieuwe vergunningen. Dit onderstreept onder meer het belang dat de discussie - hoe te komen tot duurzame oplossingen voor Nederland in zijn geheel en voor onze sector in het bijzonder - wordt gevoerd op basis van algemeen geaccepteerde feiten.

Wat doen we zelf?

Onze specialisten op het gebied van mineralen werken samen met andere bedrijven om via voeroplossingen stappen te zetten om de stikstofuitstoot te verminderen. Ook werken we aan gerichte adviezen op het gebied van stalinrichting en zijn we bezig met projecten voor mestaanwending.

Dit soort oplossingen gaan we bij de minister onder de aandacht brengen. We zijn ervan overtuigd dat een bredere aanpak, die gericht is op het behoud van onze sector met respect voor de veehouder en de veestapel, kan leiden tot gewenste resultaten.

Samenwerking in de sector

Om een zo groot mogelijke impact te hebben, trekken we samen op met AgriNL en Nevedi. AgriNL is een initiatief waarin de grote ondernemingen uit de agri-sector samenwerken met LTO aan projecten die bijdragen aan de toekomst van de land- en tuinbouw in Nederland. ForFarmers heeft het voortouw genomen om met deze groep een gemeenschappelijk standpunt te bepalen over de stikstofproblematiek en een krachtige, oplossingsgerichte aanpak voor te stellen aan de minister.

Zowel technologische innovaties als voeroplossingen kunnen de stikstofuitstoot beperken en moeten daarom in de aanpak nadrukkelijker worden meegenomen. Daar blijven we ons onverminderd voor inzetten.