Investors

Informatie voor aandeelhouders

Het aandeel ForFarmers

De gewone aandelen van ForFarmers N.V. zijn sinds 24 mei 2016 genoteerd aan Euronext Amsterdam onder het symbool ‘FFARM’. Vanaf september 2016 is ForFarmers opgenomen in de AScX index van Euronext Amsterdam en per mei 2017 in de MSCI Netherlands index.

Op 11 september 2020 trok ForFarmers 11.042.219 gewone aandelen in. Dit was het totaal aantal ingekochte eigen aandelen in het kader van de inkoopprogramma’s van 2017 en 2019 (exclusief de aandelen die zijn ingekocht voor de medewerkersparticipatieplannen). Het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedraagt derhalve €952.188,22 per 31 december 2020. Dit is verdeeld in 95.218.821 geplaatste gewone aandelen en één prioriteitsaandeel, elk nominaal groot €0,01. Het prioriteitsaandeel wordt gehouden door Coöperatie FromFarmers U.A. Op 31 december 2021 had ForFarmers 1.911.609 eigen aandelen in bezit, zodat het aantal aandelen in omloop op dat moment 93.307.213 aandelen bedroeg.

Aandelen informatie
Slotkoers per dag 2021

Dividendbeleid

We streven ernaar dividend uit te keren, rekening houdend met lange-termijn waardecreatie en een gezonde financiële structuur om onze strategie uit te kunnen voeren.
Het dividendbeleid is erop gericht een dividend uit te keren van tussen de 40% en 60% van de onderliggende winst na belasting1.

1 Onderliggende winst na belasting betekent de winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap exclusief incidentele posten, zie noot 17 van de jaarrekening.

Voorstel dividend 2021

We zullen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 april 2022 het voorstel voorleggen om per gewoon aandeel van €0,01 nominaal een dividend uit te keren van €0,29 per gewoon aandeel (op basis van 93.307.212 miljoen gewone aandelen in omloop) hetgeen overeenkomt met €0,19 gerelateerd aan 60% van de onderliggende nettowinst en een speciaal dividend van €0,10 (2020: €0,29 per gewoon aandeel). Dit voorstel werd reeds als intentie aan de kapitaalmarkten gecommuniceerd in de derde kwartaal operationele voortgangsrapportage, welke ForFarmers op 2 november 2021 publiceerde. Tevens is het voorstel goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Melding kapitaalbelang

Op 31 december 2021 staan de volgende aandeelhouders met een substantiële deelneming (>3%) geregistreerd bij de AFM, conform de meldingsplicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

 Aandeelhouder  Kapitaalbelang (1)  Registratiedatum
 Coöperatie FromFarmers (direct en indirect) (2)  49,99%  18 oktober 2017
 Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers(2)  9,69%  31 maart 2017
 Kempen Capital Management N.V.  5,27%  8 februari 2017

(1) Op basis van 106.261.040, zijnde het aantal geplaatste gewone aandelen ten tijde van de melding bij AFM. Op 11 september 2020 werden ingekochte eigen aandelen ingetrokken, waardoor er per die datum 95.218.821 gewone aandelen ForFarmers zijn geplaatst.
(2) Per 31 dec 2021 is het belang van Coöperatie FromFarmers U.A. 46,4%, van Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers 8,51% en van ForFarmers N.V. 2,01%, op basis van 95.218.821 geplaatste gewone aandelen.

Op 19 januari 2022 registreerde ForFarmers N.V. dat het, als gevolg van het inkoopprogramma van eigen aandelen, een kapitaalbelang in ForFarmers had van 3,01% en vervolgens op 24 februari een kapitaalbelang van 5,02%.
Op 3 maart 2022 registreerde Kempen Capital Management N.V. een kapitaalbelang van 2,89% in ForFarmers N.V.
Op 3 maart 2022 registreerde D. Lindenbergh een kapitaalbelang van 3,25% in ForFamers N.V.
Op 11 april 2022 registreerde D. Lindenbergh dat het kapitaalbelang in ForFarmers N.V. was toegenomen tot 5,0%. 

Inkoopprogramma eigen aandelen

In 2021 verleende de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) machtiging aan het Bestuur van ForFarmers om voor maximaal 10% eigen aandelen in te kopen, onder meer om verplichtingen na te komen voor de medewerkersparticipatieplannen. In dit kader werden in de periode 28 april tot en met 20 mei 2021 190.000 eigen aandelen ingekocht voor een gemiddelde prijs van €5,42 per aandeel en voor een totaalbedrag van €1.030.400. De voortgang van de inkoopprogramma’s werd door middel van een wekelijks persbericht bekendgemaakt.

Op 2 november publiceerde ForFarmers de derde kwartaal 2021 operationele voortgangsrapportage. Hierin werd aangekondigd dat de onderneming nadere informatie zou verschaffen over alternatieve kapitaalallocatieplannen.
ForFarmers hanteert de volgende stappen in het bepalen van de kapitaal allocatie. Allereerst wordt geïnvesteerd in de lopende bedrijfsactiviteiten, waarbij aandacht wordt besteed aan verschillende aspecten variërend van rendement en onderhoud tot duurzaamheid. Daarnaast wil ForFarmers investeren in fusies en overnames (M&A), wat één van de strategische pijlers is om de organisatie verder te versterken. Indien de Raad van Bestuur het opportuun lijkt de sterke balans te gebruiken voor een inkoopprogramma van eigen aandelen zal hiervoor een voorstel worden gedaan, rekening houdend met dividenduitkering, de strategische programma’s die investeringen behoeven en de koers van het aandeel.

Op 1 december maakte ForFarmers bekend voor maximaal €50 miljoen eigen aandelen in te gaan kopen, onder meer om de balans efficiënter te maken (kapitaalvermindering). Het programma startte op 2 december. ForFarmers maakt hiervoor gebruik van de machtiging die door de AvA in 2021 is gegeven om maximaal 10% van de geplaatste aandelen in te kopen en, indien verleend, de machtiging van de AvA in 2022. Per 31 december 2021 waren 1.874.046 eigen aandelen ingekocht voor een totaalbedrag van €7.322.020, waarmee de gemiddelde prijs per aandeel €3,91 bedroeg.

Specificatie aandelen

ForFarmers had per 31 december 2021 1.911.609 eigen aandelen in bezit, die noch dividend- noch stemgerechtigd zijn. Het aantal gewone aandelen in omloop per 31 december 2021 bedroeg derhalve 93.307.212.

Op basis van het aantal geplaatste aandelen heeft Coöperatie FromFarmers op 31 december 2021 een direct kapitaalbelang van 19,4% en een indirect belang van 27,0%, waarvoor de Coöperatie participatierekeningen uitgegeven heeft aan individuele leden.
De Coöperatie houdt het prioriteitsaandeel zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zoals is vastgelegd in de Statuten. Het prioriteitsaandeel geeft de Coöperatie bepaalde rechten, die onder meer worden bepaald door het aantal aandelen waarvoor de Coöperatie op peildatum 1 januari van elk jaar, het stemrecht kan uitoefenen en steminstructie kan geven aan Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers. Leden van de Coöperatie kunnen op elk moment het stemrecht van hun individuele certificaten van aandelen opvragen.

Op de peildatum 1 januari 2022 kon de Coöperatie het stemrecht uitoefenen op 44.224.559 aandelen die door haar werden gehouden (direct en indirect), en steminstructie geven voor de 8.111.388 aandelen die werden gehouden door Stichting Beheer. De Coöperatie had daarmee per die datum een gezamenlijk stembelang van 55,0% (op basis van het aantal geplaatste gewone aandelen).

Een en ander is in onderstaande tabel uiteengezet: 

Afbeelding: Aandelen - Certificaten 2021

Handelsvolume

Gedurende 2021 bedroeg het handelsvolume in aandelen ForFarmers gemiddeld ongeveer 180.000 per dag (2020: circa 130.000 per dag). 

Liquiditeitsverschaffer

In haar rol als liquiditeitsverschaffer (liquidity provider) ondersteunt ABN AMRO de handel in gewone aandelen ForFarmers op Euronext Amsterdam door het afgeven van permanente koop- en verkooporders. ABN AMRO opereert als liquidity provider volledig onafhankelijk van de onderneming en moet zich houden aan de richtlijnen van de AFM. 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) zal op 14 april 2022 in Laren (Gelderland) worden gehouden en is te volgen via een live audiowebcast.
Verdere informatie over de aandeelhoudersvergaderingen vindt u in onze financiële kalender.

In het overzicht recente gebeurtenissen vindt u informatie van specifieke gebeurtenissen die achter ons liggen.

Financiële kalender

Check hier onze financiële kalender.