Investors

Informatie voor aandeelhouders

Het aandeel ForFarmers

De gewone aandelen van ForFarmers N.V. zijn sinds 24 mei 2016 genoteerd aan Euronext Amsterdam onder het symbool FFARM. Vanaf september 2016 is ForFarmers opgenomen in de AScX-index van Euronext Amsterdam.

Per 31 december 2023 bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap € 892.838,18. Dit is verdeeld in 89.283.817 geplaatste gewone aandelen en één prioriteitsaandeel, elk nominaal groot € 0,01. Het prioriteitsaandeel wordt gehouden door Coöperatie FromFarmers U.A. Op 31 december 2023 had ForFarmers 507.363 eigen aandelen in bezit, zodat het aantal aandelen in omloop op dat moment 88.776.454 gewone aandelen bedroeg.

Afbeelding: Aandeleninformatie
Slotkoers per dag 2023

Dividendbeleid

We streven ernaar dividend uit te keren. Daarbij houden we rekening met langetermijnwaardecreatie en een gezonde financiële structuur om onze strategie uit te kunnen voeren. Het beleid is erop gericht een dividend uit te keren van tussen de 40% en 60% van de onderliggende winst na belasting.

Voorstel dividend 2023

We zullen aan de AvA van 11 april 2024 het voorstel voorleggen om per gewoon aandeel van €0,01 nominaal een dividend uit te keren van €0,15 per gewoon aandeel, op basis van 89.384.795 miljoen gewone aandelen in omloop. Dat komt overeen met 60% van de onderliggende nettowinst (2022: €0,20 per gewoon aandeel).

Melding kapitaalbelang

Op 31 december 2023 staan de volgende aandeelhouders met een substantiële deelneming (>3%) geregistreerd bij de AFM, conform de meldingsplicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

 Aandeelhouder  Kapitaalbelang (1)  Registratiedatum
Coöperatie FromFarmers (direct en indirect) (2)  59,50%  18 oktober 2017
Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers(2)  11,53%  31 maart 2017
Kempen Capital Management N.V.(3)  3,08%  24 februari 2022
D. Lindenbergh(4)  5,33%  11 april 2022

(1) Meldingen van voor 11 september 2020 zijn gedaan op basis van 106.261.040, dus het aantal geplaatste gewone aandelen ten tijde van de melding bij AFM. Op 11 september 2020 werden ingekochte eigen aandelen ingetrokken. Daardoor zijn per die datum 95.218.821 gewone aandelen ForFarmers geplaatst en zijn de meldingen vanaf die datum gedaan op basis van dit aantal. Op 27 juni 2023 werden opnieuw ingekochte eigen aandelen ingetrokken. Daardoor zijn per die datum 89.283.817 gewone aandelen ForFarmers geplaatst en zijn de meldingen op of na die datum gedaan op basis van dit aantal. Indien het kapitaalbelang van een deelnemer niet boven of onder een drempelwaarde komt hoeft geen nieuwe melding te worden gedaan bij de AFM. De intrekkingen op 11 september 2020 en 27 juni 2023 hebben niet tot gevolg gehad dat er voor de Coöperatie FromFarmers U.A. en de Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers drempelwaarden werden over- of onderschreden, waardoor het gemeld kapitaalbelang bij de AFM kan afwijken van het daadwerkelijk belang zolang het binnen de bestaande drempelwaarden blijft.
(2) Per 31 december 2023 is het belang van Coöperatie FromFarmers U.A. 48,07%, van Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers 9,04% op basis van 89.283.817 geplaatste gewone aandelen.
(3) Per 31 december 2023 is het belang van ForFarmers N.V. 0,57%, op basis van 89.283.817 geplaatste gewone aandelen.
(4) Per 31 december 2023 is het belang van D. Lindenbergh 5,33% op basis van 89.283.817 geplaatste gewone aandelen.

Inkoopprogramma eigen aandelen

Op 13 april 2023 maakte ForFarmers bekend een regulier inkoopprogramma eigen aandelen te starten voor maximaal 625.000 aandelen, voor een maximaal bedrag van €3,125 miljoen. Ten behoeve van het nakomen door ForFarmers van haar verplichtingen onder de (certificaten van) aandelen-gerelateerde beloningsplannen en verplichtingen uit medewerkersparticipatieplannen 2022a. Voor dit inkoopprogramma maakt ForFarmers gebruik van de machtigingen om maximaal 10% van de geplaatste eigen aandelen in te kopen. Die machtiging is gegeven door de AvA op 13 april 2023. Het inkoopprogramma startte op 18 april 2023 en werd uitgevoerd door een onafhankelijke financiële intermediair. De voortgang van de inkoopprogramma’s werd met een wekelijks persbericht bekendgemaakt.

Daarnaast heeft ForFarmers, in overeenstemming met de intentie die we bij de start van het inkoopprogramma van 2021 hebben aangekondigd, op 27 juni 2023 5.935.004 aandelen ingetrokken voor een totaal bedrag van €23,2 miljoen.

Specificatie aandelen

ForFarmers had per 31 december 2023 507.363 eigen aandelen in bezit, die niet dividend- en niet stemgerechtigd zijn. Het aantal gewone aandelen in omloop per 31 december 2023 bedroeg dus 88.776.454. Op basis van het aantal geplaatste aandelen heeft Coöperatie FromFarmers op 31 december 2023 een direct kapitaalbelang van 20,7% en een indirect belang van 27,35%, waarvoor de coöperatie participatierekeningen heeft uitgegeven aan individuele leden.

De coöperatie houdt het prioriteitsaandeel zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zoals is vastgelegd in de statuten. Het prioriteitsaandeel geeft de coöperatie bepaalde rechten, die onder meer worden bepaald door het aantal aandelen waarvoor de coöperatie op peildatum 1 januari van elk jaar het stemrecht kan uitoefenen en steminstructie kan geven aan Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers. Leden van de coöperatie kunnen op elk moment het stemrecht van hun individuele certificaten van aandelen opvragen.

Op de peildatum 1 januari 2024 kon de coöperatie het stemrecht uitoefenen op 42.921.656 aandelen die ze zelf direct en indirect hield, en steminstructie geven voor de 8.069.571 aandelen die werden gehouden door Stichting Beheer. De coöperatie had daarmee per die datum een gezamenlijk stembelang van 57,1% op basis van het aantal geplaatste gewone aandelen.

Afbeelding: Aandelen-Certficaten

Handelsvolume

Gedurende 2023 bedroeg het handelsvolume in aandelen ForFarmers gemiddeld ongeveer 103.000 per dag. In 2022 was dat circa 219.000 per dag. 

Liquiditeitsverschaffer

ABN AMRO ondersteunt als liquiditeitsverschaffer (liquidity provider) de handel in gewone aandelen ForFarmers op Euronext Amsterdam door permanente koop- en verkooporders af te geven. ABN AMRO opereert als liquidity provider onafhankelijk van de onderneming en moet zich houden aan de richtlijnen van de AFM.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) wordt gehouden op 11 april 2024 in Laren (Gelderland). We hebben nadere informatie over de AvA bekendgemaakt via een persbericht en op onze website.
Verdere informatie over de aandeelhoudersvergaderingen vindt u in onze financiële kalender.

In het overzicht recente gebeurtenissen vindt u informatie van specifieke gebeurtenissen die achter ons liggen.

Financiële kalender

Check hier onze financiële kalender.

De vennootschap is gevestigd te Lochem (Nederland) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08159661.