Investors

Informatie voor aandeelhouders

Het aandeel ForFarmers

De gewone aandelen van ForFarmers N.V. zijn sinds 24 mei 2016 genoteerd aan Euronext Amsterdam onder het symbool ‘FFARM’. Vanaf september 2016 is ForFarmers opgenomen in de AScX index van Euronext Amsterdam en per mei 2017 in de MSCI Netherlands index.

Op 11 september 2020 trok ForFarmers 11.042.219 gewone aandelen in. Dit was het totaal aantal ingekochte eigen aandelen in het kader van de inkoopprogramma’s van 2017 en 2019 (exclusief de aandelen die zijn ingekocht voor de medewerkersparticipatieplannen). Het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedraagt derhalve €952.188,22 per 31 december 2020. Dit is verdeeld in 95.218.821 geplaatste gewone aandelen en één prioriteitsaandeel, elk nominaal groot €0,01. Het prioriteitsaandeel wordt gehouden door Coöperatie FromFarmers U.A. Op 31 december 2020 had ForFarmers nog 28.385 eigen aandelen in bezit, zodat het aantal aandelen in omloop op dat moment 95.190.437 aandelen bedroeg.

Afbeelding: Aandelen informatie 2020
Slotkoers per dag 2020

Dividendbeleid

Als onderdeel van de strategie Build to Grow 2025 is het dividendbeleid verbeterd. We streven ernaar dividend uit te keren, rekening houdend met lange-termijn waardecreatie en een gezonde financiële structuur om onze strategie uit te kunnen voeren. Het dividendbeleid is er op gericht een dividend uit te keren van tussen de 40% en 60% van de onderliggende winst na belasting1.

1 Onderliggende winst na belasting betekent de winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap exclusief incidentele posten. ForFarmers beschouwt dit als een van haar APMs, zie noot 17 van de jaarrekening.

Voorstel dividend 2020

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 april 2021 wordt het voorstel voorgelegd om per gewoon aandeel van €0,01 nominaal een dividend uit te keren van €0,29 per gewoon aandeel (op basis van 95.190.436 miljoen gewone aandelen in omloop) (2019: €0,28, bestaande uit €0,19 gerelateerd aan 50% van de onderliggende nettowinst en een speciaal dividend van €0,09). 

Genoemd voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Melding kapitaalbelang

Op 31 december 2020 staan de volgende aandeelhouders met een substantiële deelneming (>3%) geregistreerd bij de AFM, conform de meldingsplicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

 Aandeelhouder  Kapitaalbelang (1)  Registratiedatum (2)
 Coöperatie FromFarmers  49,99%  18 oktober 2017
 Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers  9,69%  31 maart 2017
 APG Asset Management N.V.  9,98%  16 april 2020
 Kempen Capital Management N.V.  5,27%  8 februari 2017
 ForFarmers N.V. (t.g.v. eigen inkoopprogramma)  0,03%  11 september 2020

(1) Op basis van 106.261.040, zijnde het aantal geplaatste gewone aandelen
(2) Per 31 december 2020 is het belang van Coöperatie FromFarmers UA 47,8%, van Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers 8,54% en van ForFarmers N.V. 0,03% op basis van 95.218.821 geplaatste gewone aandelen

Veranderingen gedurende 2020 & 2021

Gedurende 2020 & 2021 hebben zich veranderingen voorgedaan voor wat betreft registratie bij de AFM door aandeelhouders met een substantiële deelneming (>3%), conform de meldingsplicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Tevens heeft ForFarmers op 11 september 2020 11.042.219 aandelen ingetrokken. Na de intrekking heeft ForFarmers een geplaatst aandelenkapitaal van €952.188,22 bestaande uit 95.218.821 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van elk €0,01 nominaal.

De meldingen gedurende 2021 & 2022:

 Aandeelhouder  Kapitaalbelang  Registratiedatum
 APG Asset Management N.V.  4,85%  17 augustus 2021
 APG Asset Management N.V.  2,85%  3 november 2021
 Kempen Capital Management N.V.  4,98%  3 januari 2022
 ForFarmers N.V.  3,01%  19 januari 2022

 

Inkoopprogramma en intrekking eigen aandelen

In 2019 verleende de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) machtiging aan het Bestuur van ForFarmers om voor maximaal €30 miljoen eigen aandelen in te kopen om de balans efficiënter te maken en voor de uitvoering van de medewerkersparticipatieplannen in 2019. Voor dit programma werden in 2019 2.734.250 eigen aandelen ingekocht.

In 2020 gaf de AvA machtiging aan het Bestuur om dit inkoopprogramma af te ronden en om daarnaast eigen aandelen in te kopen voor de medewerkersparticipatieplannen voor 2020. In de periode van 2 januari 2020 tot en met 3 augustus 2020 kocht ForFarmers 2.497.599 eigen (gewone) aandelen in het kader van het inkoopprogramma en 197.266 aandelen ten behoeve van de medewerkersparticipatieplannen voor Directie en senior-managers, en voor overige medewerkers. Deze 2.694.865 aandelen zijn in 2020 ingekocht voor een gemiddelde prijs van €5,80 per aandeel, voor een totaalbedrag van €15,6 miljoen. De voortgang van de inkoopprogramma’s werd door middel van een wekelijks persbericht bekendgemaakt. Op 4 augustus meldde ForFarmers dat het inkoopprogramma was beëindigd, en op 11 september 2020 werden 11.042.219 gewone aandelen ingetrokken, welke waren ingekocht in het kader van de inkoopprogramma’s van 2017 en 2019. Na de intrekking heeft ForFarmers een geplaatst aandelenkapitaal van €952.188,22 bestaande uit 95.218.821 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van elk €0,01 nominaal.

Specificatie aandelen

ForFarmers hield na de intrekking van de aandelen nog 28.385 eigen aandelen. Het aantal gewone aandelen in omloop per 31 december 2020 bedroeg derhalve 95.190.437. Op de aandelen die door ForFarmers zelf worden gehouden kan geen stem worden uitgebracht, noch wordt er op die aandelen dividend uitgekeerd. Op basis van het aantal uitgegeven aandelen heeft Coöperatie FromFarmers op 31 december 2020 een direct kapitaalbelang van 19,4% en een indirect belang van 28,4%, waarvoor de Coöperatie participatierekeningen uitgegeven heeft aan individuele leden.

De Coöperatie houdt het prioriteitsaandeel zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zoals is vastgelegd in de Statuten. Het prioriteitsaandeel geeft de Coöperatie bepaalde rechten, die onder meer worden bepaald door het aantal aandelen waarvoor de Coöperatie op peildatum 1 januari van elk jaar, het stemrecht kan uitoefenen en steminstructie kan geven aan Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers. Leden van de Coöperatie kunnen op elk moment het stemrecht van hun individuele certificaten van aandelen opvragen.

Op de peildatum 1 januari 2021 kon de Coöperatie het stemrecht uitoefenen op 45.507.600 aandelen die door haar werden gehouden (direct en indirect), en steminstructie geven voor de 8.135.720 aandelen die werden gehouden door Stichting Beheer. De Coöperatie had daarmee per die datum een gezamenlijk stembelang van 56,3% (op basis van het aantal gewone aandelen in omloop).

Een en ander is in onderstaande tabel uiteengezet: 

Afbeelding: Aandelen-certificaten 2020

Handelsvolume

Gedurende 2020 bedroeg het handelsvolume in aandelen ForFarmers gemiddeld ongeveer 130.000 per dag (2019: circa 120.000 per dag).

Liquiditeitsverschaffer

In haar rol als liquiditeitsverschaffer (liquidity provider) heeft ABN AMRO vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 de verplichting gehad om de handel in gewone aandelen ForFarmers op Euronext Amsterdam te ondersteunen door het afgeven van permanente koop- en verkooporders. ABN AMRO opereert als liquidity provider volledig onafhankelijk van de onderneming en moet zich houden aan de richtlijnen van de AFM. ForFarmers heeft het contract met ABN AMRO met één jaar verlengd.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op 23 april 2021 via een live webcast. 
Verdere informatie over de aandeelhoudersvergaderingen vindt u in onze financiële kalender.

In het overzicht recente gebeurtenissen vindt u informatie van een specifieke gebeurtenis.

Financiële kalender

Check hier onze financiële kalender.

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.