Investors

Informatie voor aandeelhouders

Het ForFarmers aandeel

De aandelen van ForFarmers N.V. zijn sinds 24 mei 2016 genoteerd aan Euronext Amsterdam onder het symbool ‘FFARM’. Vanaf september 2016 is ForFarmers opgenomen in de AScX index van Euronext Amsterdam en per mei 2017 in de MSCI Netherlands index.

Het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedraagt €1.062.610,41 per 31 december 2019. Dit is verdeeld in 106.261.040 geplaatste gewone aandelen en één prioriteitsaandeel, elk nominaal groot €0,01. Het prioriteitsaandeel wordt gehouden door Coöperatie FromFarmers U.A. Op 31 december 2019 had ForFarmers 8.573.005 gewone aandelen in eigen bezit. Dit was het gevolg van de inkoopprogramma’s van eigen aandelen in voorgaande jaren en het programma ter waarde van €30 miljoen, dat op 3 mei 2019 werd gestart en een looptijd heeft van 18 maanden.

Op 14 december 2017 meldde ForFarmers aan de AFM de substantiële deelneming in eigen aandelen (5% op basis van het aantal geplaatste gewone aandelen).

Afbeelding: Aandelen_Informatie_NL
Slotkoers_2019_NL

Dividendbeleid

ForFarmers streeft ernaar om een dividend uit te keren, rekening houdend met lange-termijn waardecreatie en een gezonde financiële structuur voor het uitvoeren van haar strategie. Het dividendbeleid van ForFarmers is gericht op het uitkeren van een dividend van tussen de 40% en 50% van de onderliggende winst na belasting1. In de onderliggende winst na belasting worden vier verschillende eliminaties meegenomen:

  • Bijzondere waardeverminderingen op materiele en immateriële vaste activa;
  • ii) Bedrijfscombinaties en Verkoop van activa en belangen, inclusief het disconteringseffect/reële waardewijzigingen op earn-out regelingen en opties, dividend kosten met betrekking tot minderheidsbelangen bij geanticipeerde acquisities, en desinvestering gerelateerde kosten;
  • iii) Herstructurering; en
  •  iv) Overig, bestaand uit andere eenmalige niet-operationele effecten.

1 Onderliggende winst na belasting betekent de winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap exclusief incidentele posten. ForFarmers beschouwt dit als een van haar APMs, zie noot 17 van de jaarrekening.

Voorstel dividend 2019

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2020 het voorstel voorleggen om per gewoon aandeel van €0,01 nominaal een dividend uit te keren van €0,28 per gewoon aandeel, bestaande uit €0,19 gerelateerd aan 50% van de onderliggende nettowinst en een speciaal dividend van €0,09 (op basis van 97,7 miljoen gewone aandelen in omloop) (2018: €0,30, het totaal van €0,283 per gewoon aandeel en een speciaal dividend van €0,017 per gewoon aandeel gerelateerd aan de opbrengst van de verkoop van de akkerbouwactiviteiten in Nederland). 

Genoemd voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Melding kapitaalbelang

Op 31 december 2019 staan de volgende aandeelhouders met een substantiële deelneming (>3%) geregistreerd bij de AFM, conform de meldingsplicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

 Aandeelhouder  Kapitaalbelang (1)  Registratiedatum (2)
 Coöperatie FromFarmers  49,99%  18 oktober 2017
 Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers  9,69%  31 maart 2017
 APG Asset Management N.V.  10,00%  21 december 2018
 Kempen Capital Management N.V.  5,27%  8 februari 2017
 ForFarmers N.V. (t.g.v. eigen inkoopprogramma)  5,02%  14 december 2017

(1) Op basis van 106.261.040, zijnde het aantal geplaatste gewone aandelen
(2) Per 31 december 2019 is het belang van Coöperatie FromFarmers UA 44,04%, van Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers 7,50% en van ForFarmers N.V. 8,07%

Veranderingen gedurende 2020

Gedurende het jaar 2020 hebben zich veranderingen voorgedaan voor wat betreft registratie bij de AFM door aandeelhouders met een substantiële deelneming (>3%), conform de meldingsplicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Tevens heeft ForFarmers op 11 september 2020 11.042.219 aandelen ingetrokken. Na de intrekking heeft ForFarmers een geplaatst aandelenkapitaal van €952.188,22 bestaande uit 95.218.821 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van elk €0,01 nominaal.

De meldingen gedurende 2020:

 Aandeelhouder  Kapitaalbelang  Registratiedatum
 APG Asset Management N.V.  9,98%  16 april 2020
 ForFarmers N.V.  0,03%  11 september 2020

 

Inkoopprogramma eigen aandelen

ForFarmers kocht in de periode van 3 mei 2019 tot en met 31 december 2019 2.786.204 eigen (gewone) aandelen in. Hiervan werden 2.534.352 aandelen ingekocht in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen om de balans efficiënter te maken en 251.852 aandelen ten behoeve van de medewerkersparticipatieplannen voor Directie en seniormanagers, en voor overige medewerkers. Voor dit inkoopprogramma van eigen aandelen, met een maximum van €30 miljoen, werd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) in 2019 machtiging verleend aan het Bestuur. De betreffende aandelen zijn ingekocht voor een gemiddelde prijs van €6,33 per aandeel. Rekening houdend met het feit dat 51.954 aandelen in 2020 werden afgerekend, bedroeg het totaalbedrag dat in 2019 aan het inkoopprogramma werd besteed €17,3 miljoen. De voortgang van de inkoopprogramma’s werd door middel van een wekelijks persbericht bekendgemaakt.

Specificatie aandelen

Als gevolg van de inkoopprogramma’s van eigen aandelen waren op 31 december 2019 97.688.035 (certificaten van) gewone aandelen ForFarmers in omloop. Op de aandelen die door ForFarmers zelf worden gehouden kan geen stem worden uitgebracht, noch wordt er op die aandelen dividend uitgekeerd.
Op basis van het aantal uitgegeven aandelen heeft Coöperatie FromFarmers op 31 december 2019 een direct kapitaalbelang van 17,4% zonder dat daar een participatierekening tegenover staat, en een indirect
belang van 26,6%, waarvoor de Coöperatie participatierekeningen uitgegeven heeft aan individuele leden.

De Coöperatie houdt het prioriteitsaandeel zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zoals is vastgelegd in de Statuten. Het prioriteitsaandeel geeft de Coöperatie bepaalde rechten, die onder meer worden bepaald door het aantal stemmen waarvoor de Coöperatie op peildatum 1 januari van elk jaar, het stemrecht kan uitoefenen en steminstructie kan geven aan Stichting Beheer- en
Administratiekantoor ForFarmers. Leden van de Coöperatie kunnen op elk moment het stemrecht van hun individuele (certificaten van) aandelen opvragen.

Op de peildatum 1 januari 2020 kon de Coöperatie het stemrecht uitoefenen op 46.798.929 (certificaten van) aandelen die door haar werden gehouden (direct en indirect), en op de 7.974.494 certificaten die werden gehouden door Stichting Beheer, en had daarmee een gezamenlijk stembelang van 56,1% (op basis van het aantal gewone aandelen in omloop). Een en ander is in onderstaande tabel uiteengezet.

Afbeelding: Aandelen_certificaten_2019_NL

Handelsvolume

Eén van de redenen voor de openbare notering op Euronext Amsterdam was het vergroten van de liquiditeit van het aandeel. Het gemiddelde handelsvolume in certificaten van aandelen ForFarmers op het handelsplatform vóór de notering op Euronext Amsterdam in mei 2016 bedroeg ongeveer 40.000 per dag. Gedurende 2019 bedroeg het handelsvolume in aandelen ForFarmers gemiddeld ongeveer 120.000 per dag (2018: circa 110.000 per dag).

Liquiditeitsverschaffer

In haar rol als liquiditeitsverschaffer (liquidity provider) heeft ABN AMRO vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 de verplichting gehad om de handel in gewone aandelen ForFarmers op Euronext Amsterdam te ondersteunen door het afgeven van permanente koop- en verkooporders. ABN AMRO opereert als liquidity provider volledig onafhankelijk van de onderneming en moet zich houden aan de richtlijnen van de AFM. ForFarmers heeft het contract met ABN AMRO met één jaar verlengd.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op 24 april 2020 in Laren (Gelderland).
Verdere informatie over de aandeelhoudersvergaderingen vindt u in onze financiële kalender.

In het overzicht recente gebeurtenissen vindt u informatie van een specifieke gebeurtenis.

Financiële kalender

Check hier onze financiële kalender.

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.