Investors

Informatie voor aandeelhouders

Het ForFarmers aandeel

De aandelen van ForFarmers N.V. zijn sinds 24 mei 2016 genoteerd aan Euronext Amsterdam onder het symbool ‘FFARM’. Vanaf september 2016 is ForFarmers opgenomen in de AScX index van Euronext Amsterdam en per mei 2017 in de MSCI Netherlands index. Het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedraagt €1.062.610,41 per 31 december 2018. Dit is verdeeld in 106.261.040 geplaatste gewone aandelen en één prioriteitsaandeel, elk nominaal groot €0,01. Het prioriteitsaandeel wordt gehouden door Coöperatie FromFarmers U.A.

Op 31 december 2018 had ForFarmers 6.092.004 gewone aandelen in eigen bezit. Dit was het gevolg van het inkoopprogramma van eigen aandelen dat op 2 mei 2017 werd gestart en op 23 februari 2018 werd beëindigd.

ForFarmers heeft haar substantiële deelneming in eigen aandelen (5% op basis van het aantal geplaatste gewone aandelen) op 14 december 2017 aan de AFM gemeld.

Afbeelding: Share_Information_NL
Slotkoers_2018_NL

Dividendbeleid

ForFarmers streeft ernaar om een dividend uit te keren, rekening houdend met lange-termijn waardecreatie en een gezonde financiële structuur voor het uitvoeren van haar strategie. Het dividendbeleid van ForFarmers is gericht op het uitkeren van een dividend van tussen de 40% en 50% van de onderliggende winst na belasting1. In de onderliggende winst na belasting worden vier verschillende eliminaties meegenomen:

  • Bijzondere waardeverminderingen op materiele en immateriële vaste activa;
  • ii) Bedrijfscombinaties en Verkoop van activa en belangen, inclusief het disconteringseffect/reële waardewijzigingen op earn-out regelingen en opties, dividend kosten met betrekking tot minderheidsbelangen bij geanticipeerde acquisities, en desinvestering gerelateerde kosten;
  • iii) Herstructurering; en
  •  iv) Overig, bestaand uit andere eenmalige niet-operationele effecten.

1 Onderliggende winst na belasting betekent de winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap exclusief incidentele posten. ForFarmers beschouwt dit als een van haar APMs, zie noot 27 van de jaarrekening.

Voorstel dividend 2018

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2019 zal het voorstel worden voorgelegd om per gewoon aandeel van €0,01 nominaal een dividend uit te keren van €0,283 per gewoon aandeel (op basis van 100,2 miljoen gewone aandelen in omloop) en een speciaal dividend van €0,017 per gewoon aandeel. Het totale dividend per gewoon aandeel komt daarmee op €0,30 (2017: €0,30). Dit komt overeen met een uitkeringspercentage van 50% van de onderliggende winst en 50% van de netto-bate op de verkoop van de akkerbouwactiviteiten in Nederland.

Genoemd voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Melding kapitaalbelang

Op 31 december 2018 staan de volgende aandeelhouders met een substantiële deelneming (>3%) geregistreerd bij de AFM, conform de meldingsplicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

 Aandeelhouder  Kapitaalbelang (1)  Registratiedatum (2)
 Coöperatie FromFarmers  49,99%  18 oktober 2017
 Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers  9,69%  31 maart 2017
 APG Asset Management N.V.  10,00%  21 december 2018
 Kempen Capital Management N.V.  5,27%   8 februari 2017
 ForFarmers N.V. (t.g.v. eigen inkoopprogramma)  5,02%  14 december 2017
JP Morgan Asset Management Holdings Inc. (3)  3,01%  13 oktober 2017

(1) Op basis van 106.261.040, zijnde het aantal geplaatste gewone aandelen
(2) Per 31 december 2018 is het belang van Coöperatie FromFarmers UA 45,76%, van Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers 6,93% en van ForFarmers N.V. 5,73%
(3) Op 24 april 2019 registreerde JP Morgan Asset Management Holdings Inc. een daling in het kapitaalbelang tot 2,92%.

Specificatie aandelen

Coöperatie FromFarmers (de ‘Coöperatie’) heeft per 31 december 2018 een direct kapitaalbelang (op basis van het aantal geplaatste gewone aandelen) van 17,4% zonder dat daar een participatierekening tegenover staat, en een indirect belang van 28,4%, waarvoor de Coöperatie participatierekeningen uitgegeven heeft aan individuele leden. Deze leden kunnen op elk moment zelf besluiten tot omzetting van hun participatierekening, of een deel ervan, in certificaten van aandelen, overschrijving naar een beleggingsrekening, of verkoop via Euronext Amsterdam.

De Coöperatie kon per 31 december 2018 steminstructie geven voor de 48.625.076 (certificaten) van aandelen die door haar werden gehouden (direct en indirect), en kon daarnaast steminstructie geven voor 7.365.430 certificaten die worden gehouden door Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers en waarvan het stemrecht niet is opgevraagd. Rekening houdend met het effect van het inkoopprogramma van eigen aandelen, hield de Coöperatie op 31 december 2018 een stembelang van 55,9% (op basis van het aantal gewone aandelen in omloop).

De Coöperatie houdt het prioriteitsaandeel zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zoals is vastgelegd in de Statuten. Een en ander is in onderstaande tabel uiteengezet.

Afbeelding: Shares_NL

Inkoopprogramma eigen aandelen

ForFarmers kocht in de periode van 2 mei 2017 tot en met 23 februari 2018 6.363.782 eigen (gewone) aandelen in. Hiervan werden 6.062.222 aandelen ingekocht in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen om de balans efficiënter te maken en 301.560 (in 2017) ten behoeve van de medewerkersparticipatieplannen voor Directie en senior managers, en voor overige medewerkers. Voor dit inkoopprogramma van eigen aandelen, met een maximum van €60 miljoen, was door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AvA’) in 2017 machtiging verleend aan het Bestuur. De betreffende aandelen zijn ingekocht voor een gemiddelde prijs van €9,86 per aandeel.

In 2018 zijn er daarnaast nog 186.502 eigen aandelen ingekocht voor de 2018 medewerkersparticipatieplannen. Hiervoor was in de AvA in 2018 goedkeuring gegeven. Deze aandelen werden ingekocht voor een gemiddelde prijs van €11,75 per aandeel. De voortgang van de inkoopprogramma’s werd door middel van een wekelijks persbericht bekendgemaakt.

2019 Inkoopprogramma eigen aandelen

In 2019 machtigde de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2019 ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) om een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen te starten. 
Dit programma werd gestart op 3 mei 2019. Onder dit programma zal ForFarmers gedurende een periode van 18 maanden eigen aandelen inkopen ter waarde van €30 miljoen om de balans efficiënter te maken. Daarnaast zal ForFarmers eigen aandelen inkopen ten behoeve van medewerkersparticipatieplannen in 2019. 

Handelsvolume

Eén van de redenen voor de openbare notering op Euronext Amsterdam was het vergroten van de liquiditeit van het aandeel. Het gemiddelde handelsvolume in certificaten van aandelen ForFarmers op het handelsplatform vóór de notering op Euronext Amsterdam in mei 2016 bedroeg ongeveer 40.000 per dag. Gedurende 2018 bedroeg het handelsvolume in aandelen ForFarmers gemiddeld ongeveer 110.000 per dag (2017: circa 218.000 per dag). Er was een opmerkelijk verschil in het gemiddelde handelsvolume in de eerste helft van 2018 (144.000) en de tweede helft van het jaar (76.000).

Meerdere small- en midcap fondsen vertoonden vanaf de zomermaanden een lager handelsvolume.

Liquiditeitsverschaffer

In haar rol als liquiditeitsverschaffer (liquidity provider) heeft ABN AMRO vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 de verplichting gehad om de handel in gewone aandelen ForFarmers op Euronext Amsterdam te ondersteunen door het afgeven van permanente koop- en verkooporders. ABN AMRO opereert als liquidity provider volledig onafhankelijk van de onderneming en moet zich houden aan de richtlijnen van de AFM. ForFarmers heeft het contract met ABN AMRO met één jaar verlengd.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Informatie over de aandeelhoudersvergaderingen vindt u in onze financiële kalender. In het overzicht recente gebeurtenissen vindt u informatie van een specifieke gebeurtenis.

Financiële kalender

Check hier onze financiële kalender.

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.