Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V.

26 april 2019

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. (hierna respectievelijk: de ‘Algemene Vergadering’ en ‘ForFarmers’), die vandaag in Laren (Gelderland) is gehouden, hebben de aandeelhouders de jaarrekening over het boekjaar 2018 vastgesteld en tevens het dividendvoorstel over dit boekjaar goedgekeurd.

Het dividend van €0,30 per gewoon aandeel zal geheel in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting, aan de aandeelhouders van ForFarmers worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is 30 april 2019 en betaalbaarstelling vindt plaats op 9 mei 2019.

Overige besluiten

  • Decharge is verleend aan ieder van de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2018.
  • Decharge is verleend aan ieder van de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2018.
  • KPMG Accountants N.V. is benoemd als accountant van ForFarmers voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2019.
  • De heer A.J.A. van der Ven (COO) is benoemd als lid van de Raad van Bestuur.
  • De heer W.M. Wunnekink is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.
  • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen met beperking tot 10% van de geplaatste gewone aandelen voor de duur van 18 maanden.
  • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders, voor de duur van 18 maanden. 
  • Machtiging is verleend aan de Raad van Bestuur - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot verkrijging anders dan om niet door ForFarmers van eigen aandelen (ongeacht de soort) tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van ForFarmers (bepaald ten tijde van de Algemene Vergadering). Onder meer om de balans van ForFarmers efficiënter te maken heeft ForFarmers het voornemen om, gedurende een periode van maximaal 18 maanden (de duur van de machtiging aan de Raad van Bestuur), eigen aandelen in te kopen voor (a) een bedrag van €30 miljoen en (b) voor de uitvoering van medewerkersparticipatieplannen in 2019 (ter vergelijk: het medewerkersparticipatieplan 2018 betrof 186.502 aandelen). Voorzover in 2019 voor de uitvoering van medewerkersparticipatieplannen gebruik wordt gemaakt van aandelen die zijn ingekocht op basis van de machtiging verleend in 2017, zal dit met het inkoopprogramma worden aangevuld tot het oorspronkelijke aantal ingekochte aandelen. De start van het inkoopprogramma zal worden aangekondigd door middel van een separaat persbericht. Vervolgens zal per week de voortgang van het inkoopprogramma worden bekendgemaakt door middel van een persbericht.

Inkoopprogramma aandelen
Aansluitend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van Bestuur - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - besloten om met ingang van 3 mei 2019 te starten met het inkoopprogramma van eigen aandelen.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.