Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V.; Jan van Nieuwenhuizen nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

23 april 2021

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. (hierna respectievelijk: de ‘Algemene Vergadering’ en ‘ForFarmers’), die vandaag is gehouden en door aandeelhouders per audiowebcast kon worden gevolgd, hebben de aandeelhouders de jaarrekening over het boekjaar 2020 vastgesteld en tevens het dividendvoorstel over dit boekjaar goedgekeurd. 

Het dividend van €0,29 per gewoon aandeel zal geheel in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting, aan de aandeelhouders van ForFarmers worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is 27 april 2021 en betaalbaarstelling vindt plaats op 7 mei 2021.

Overige besluiten

 • Een adviserende stem is uitgebracht voor het remuneratierapport 2020 (83,4% was voor).
 • Decharge is verleend aan ieder lid van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2020.
 • Decharge is verleend aan ieder lid van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2020.
 • KPMG Accountants N.V. is benoemd als accountant van ForFarmers voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2021.
 • Het remuneratiebeleid voor de Raad van Commissarissen is vastgesteld met ingang van het boekjaar 2021.
 • De heer J.L. van Nieuwenhuizen is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.
 • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen met beperking tot 10% van de geplaatste gewone aandelen voor de duur van 18 maanden.
 • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders, voor de duur van 18 maanden.
 • Machtiging is verleend aan de Raad van Bestuur - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot verkrijging anders dan om niet door ForFarmers van eigen aandelen (ongeacht de soort) tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van ForFarmers (bepaald ten tijde van de Algemene Vergadering).
  Deze machtiging tot inkoop stelt de Raad van Bestuur in staat om uitvoering te geven aan de medewerkersparticipatieplannen in 2021 (ter vergelijk: het medewerkersparticipatieplan 2020 betrof 197.266 aandelen).


Startdatum inkoopprogramma aandelen ten behoeve van de medewerkersparticipatieplannen 2021
Aansluitend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van Bestuur - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen (de Raad) - besloten om met ingang van 28 april 2021 te starten met het inkoopprogramma van eigen aandelen ten behoeve van de medewerkersparticipatieplannen 2021. Per week zal de voortgang van dit inkoopprogramma worden bekend gemaakt door middel van een persbericht.


Jan van Nieuwenhuizen nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen ForFarmers
Volgend op het besluit van de AvA om Jan van Nieuwenhuizen te benoemen tot lid van de Raad heeft Coöperatie FromFarmers U.A., als prioriteitsaandeelhouder*, de heer Jan van Nieuwenhuizen benoemd tot voorzitter van de Raad, als opvolger van de heer Cees de Jong die aan het einde van de vergadering is teruggetreden.


Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.


(*) Coöperatie FromFarmers is houder van het prioriteitsaandeel van ForFarmers zolang zij op peildatum 1 januari van ieder jaar voor ten minste 20% van de totaal op gewone aandelen uit te brengen stemmen het stemrecht kan uitoefenen en/of steminstructie kan geven. Indien dit percentage boven de 50% ligt, heeft Coöperatie FromFarmers eveneens ondermeer het recht na overleg met de Raad een commissaris als voorzitter te benoemen.