Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V.

14 april 2022 - 13:49 uur

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. (hierna respectievelijk: de ‘Algemene Vergadering’ en ‘ForFarmers’), die vandaag is gehouden, hebben de aandeelhouders de jaarrekening over het boekjaar 2021 vastgesteld en tevens het dividendvoorstel over genoemd boekjaar goedgekeurd.  

Het dividend van €0,29 per gewoon aandeel (bestaand uit €0,19 dividend en €0,10 speciaal dividend) zal geheel in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting, aan de aandeelhouders van ForFarmers worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is 20 april 2022 en betaalbaarstelling vindt plaats op 28 april 2022.

Overige besluiten
•    Een adviserende stem is uitgebracht voor het remuneratierapport 2021(voor 95,1%; tegen 4,9%). 
•    Decharge is verleend aan ieder lid van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van zijn taken gedurende het boekjaar 2021.
•    Decharge is verleend aan ieder lid van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van zijn/haar taken gedurende het boekjaar 2021.
•    KPMG Accountants N.V. is benoemd als accountant van ForFarmers voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2022.
•    Het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is vastgesteld met ingang van het boekjaar 2022.
•    De heer P.E. Wolleswinkel (COO ForFarmers Nederland/België) is benoemd als lid van de Raad van Bestuur. 
•    Mevrouw M. Folkers – in ’t Hout is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.
•    De heren R.H.A. Gerritzen en V.A.M. Hulshof zijn herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. 
•    De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen met beperking tot 10% van de geplaatste gewone aandelen voor de duur van 18 maanden.
•    De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan -onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen- tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders, voor de duur van 18 maanden.
•    Machtiging is verleend aan de Raad van Bestuur - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot verkrijging anders dan om niet door ForFarmers van eigen aandelen (ongeacht de soort) tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van ForFarmers (bepaald ten tijde van de Algemene Vergadering). 
Deze machtiging tot inkoop stelt de Raad van Bestuur in staat om (a) uitvoering te geven aan (certificaten van) aandelen-gerelateerde beloningsplannen en medewerkersparticipatieplannen en (b) het inkoopprogramma van eigen aandelen voor een maximaal bedrag van €50 miljoen te hervatten (door middel van een separaat persbericht zal worden aangegeven wanneer dit zal worden hervat). Dit inkoopprogramma werd op 2 december 2021 gestart en op 15 maart 2022 uit prudentie vanwege de toegenomen onzekerheden rondom grondstof- en gasprijzen tijdelijk opgeschort. 


Besluit aandelen ten behoeve van (certificaten van) aandelen-gerelateerde beloningsplannen en medewerkersparticipatieplannen 2022 
Rekening houdend met het feit dat het huidige inkoopprogamma eigen aandelen tijdelijk is opgeschort, heeft de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aansluitend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten om van de sinds december 2021 reeds ingekochte eigen aandelen de benodigde (certificaten van) aandelen te reserveren ten behoeve van (certificaten van) aandelen-gerelateerde beloningsplannen en medewerkersparticipatieplannen 2022. Dit aantal (certificaten) van aandelen is gebaseerd op het totaalbedrag van de ‘on target’ uitkering van lange-termijn beloningsplannen (naar verwachting circa €1,4 miljoen) conform het vandaag vastgestelde remuneratiebeleid, plus het verwachte aantal aandelen benodigd voor het totaalbedrag  van de inschrijvingen van de medewerkersparticipatieplannen voor 2022 (ter informatie: in 2021 werd hiervoor voor een bedrag van circa €1,0 miljoen ingekocht). Het aantal (certficaten van) aandelen dat is herbestemd voor de participatie- en lange-termijn beloningsplannen (2022), zal later worden ingekocht en ingetrokken.