Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V.

11 april 2024 - 12:31 uur

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. (hierna respectievelijk: de ‘Algemene Vergadering’ en ‘ForFarmers’), die vandaag is gehouden, hebben de aandeelhouders de jaarrekening over het boekjaar 2023 vastgesteld en tevens het dividendvoorstel over genoemd boekjaar goedgekeurd.   

Het dividend van € 0,15 per gewoon aandeel zal geheel in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting, aan de aandeelhouders van ForFarmers worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is 15 april 2024 en het dividend wordt betaald op 24 april 2024. 
 
Overige besluiten 

  • Een adviserende stem is uitgebracht voor het remuneratierapport 2023 (voor 97,2 %; tegen 2,8 %).  
  • Decharge is verleend aan ieder lid van de Raad van Bestuur en dhr. Tjebbes voor de uitoefening van zijn taken gedurende het boekjaar 2023. 
  • Decharge is verleend aan ieder lid van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van zijn/haar taken gedurende het boekjaar 2023. 
  • KPMG Accountants N.V. is benoemd als accountant van ForFarmers voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2024. 
  • Mevrouw A. den Otter is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.  
  • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen met beperking tot 10% van de geplaatste gewone aandelen voor de duur van 18        maanden. 
  • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders, voor de duur van 18 maanden. 
  • Machtiging is verleend aan de Raad van Bestuur - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot verkrijging anders dan om niet door ForFarmers van eigen aandelen (ongeacht de soort) tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van ForFarmers (bepaald ten tijde van de Algemene Vergadering).  Deze machtiging geeft de benodigde flexibiliteit om onder meer de kapitaalstructuur te optimaliseren          en/of verplichtingen na te komen betreffende (certificaten van) aandelen-gerelateerde beloningsplannen.