ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2022

1 november 2022 - 07:04 uur

Kernpunten derde kwartaal 20221:

  • Volume Total Feed2: daling van -7,2%; daling vooral in de varkens- en leghennensector
    Waarvan mengvoer: daling van -9,1% 
  • Brutowinst: stijging met 8,3% 
  • Onderliggende EBITDA: daling van -17,3%; hogere kosten konden niet volledig worden doorberekend in de keten

1 Resultaten en ontwikkelingen van het derde kwartaal 2022 worden vergeleken met het derde kwartaal 2021, tenzij anders vermeld
2 ‘Total Feed’ behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals reststromen uit de voedingsindustrie, door ForFarmers aangeduid als DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)

Roeland Tjebbes, CFO van ForFarmers: 
“De volatiele marktomstandigheden als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de uitzonderlijk langdurige warme zomerperiode zijn bepalend geweest voor de daling van het resultaat in het derde kwartaal. We konden de hogere energie- en vrachttransportkosten, als gevolg van de lage waterstanden in de rivieren, niet voldoende doorberekenen. Vooral varkens- en leghennenhouders hadden te maken met de (financiële) gevolgen van dierziekten, wat we merkten door dalende volumes in deze sectoren. In Polen realiseerden we echter wederom verdere volumegroei, vooral aan vleeskuikenhouders en ook in de herkauwerssector in Nederland en het Verenigd Koninkrijk nam onze afzet toe. Grondstofprijzen lagen in dit kwartaal wat lager dan in het tweede kwartaal. Dit was voor alle veehouders positief, maar voor varkenshouders nog niet voldoende. Zij leden in het algemeen nog steeds verlies. De stijging van onze brutowinst was niet voldoende om de hogere bedrijfslasten te dekken, waarin we ons geconfronteerd zagen met nagenoeg twee keer zo hoge energiekosten. Daardoor was de geconsolideerde onderliggende EBITDA een paar miljoen lager dan een jaar eerder. Op kwartaalbasis vertaalt zich dit in een relatief hoog percentage. Exclusief de hogere energiekosten zou de onderliggende EBITDA in het derde kwartaal van 2022 vergeleken met vorig jaar in dezelfde periode, ongeveer gelijk gebleven zijn. 
Onze markten zijn en blijven naar alle waarschijnlijkheid volatiel. In dergelijke uitdagende markten zijn we ons terdege bewust dat wij kunnen steunen op trouwe klanten en toegewijde medewerkers. Zij maken het verschil en daar zijn wij dankbaar voor. We blijven ons inzetten voor onze klanten en overige stakeholders en zullen op 17 november aanstaande meer inzicht geven in hoe we voornemens zijn dat de komende jaren te doen. Bovendien hopen we binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven over de geplande joint venture met 2Agriculture in het Verenigd Koninkrijk, waarmee we onze positie in de pluimveesector verder versterken. ”