ForFarmers operationele voortgangsrapportage eerste kwartaal 2019

2 mei 2019

Kernpunten eerste kwartaal 20191:

  • Volume Total Feed2: groei, volledig gedreven door de overnames welke werden afgerond in de tweede helft van 2018 (voornamelijk Tasomix en Voeders Algoet); autonome volumedaling in Nederland en het Verenigd Koninkrijk
  • Volume mengvoer groeide procentueel harder dan Total Feed door de overnames; autonome volumedaling in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk
  • Sinds het begin van het jaar is sprake van tijdelijk ongunstige inkoopposities, die niet werden doorberekend aan klanten vanwege de concurrentiepositie. Dit resulteerde in druk op de brutowinst en onderliggende EBITDA in met name Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk
  • Brutowinst: kleine stijging, door overnames maar afgezwakt door het nadelig effect van de inkoopposities
  • Onderliggende EBITDA3: sterke daling

Vooruitzichten:

  • Verwachting onderliggende EBITDA voor het eerste halfjaar 2019: daling tussen de 30%-35% en daling onderliggende EBIT en onderliggende nettowinst tussen de 55%-60%
  • Verwachting onderliggende EBITDA, -EBIT en -nettowinst voor het gehele jaar 2019 lager dan 2018

‘‘De ontwikkeling van de onderliggende EBITDA in het eerste kwartaal 2019 is teleurstellend maar in lijn met de in maart jl. uitgesproken verwachting voor het eerste halfjaar 2019. De positieve bijdrage van de overnames kon de autonome daling in de resultaten niet compenseren. Er werd autonoom minder mengvoer afgezet in alle sectoren en in alle landen behalve Duitsland. Deze volumedaling was vooral te verklaren door de reductie van de rundvee- en varkensstapel eind 2018 in Nederland, het land met het grootste aandeel in ons resultaat. In het algemeen hebben we in lastige marktomstandigheden in de landen waarin we actief zijn klanten weten te winnen vergeleken met het vierde kwartaal van 2018. De tijdelijk ongunstige inkoopposities leidden echter tot een sterke daling van de onderliggende EBITDA. Op dit moment wordt de inkoop-risicoprocedure nader beoordeeld om te bepalen hoe de impact van hevige volatiliteit van grondstofprijzen op de resultaten in de toekomst beter kan worden opgevangen. Door de impact van de tijdelijk ongunstige inkooppositie op de resultaten van het eerste halfjaar verwachten we dat de onderliggende EBITDA over het hele jaar 2019 lager zal uitkomen dan in 2018", aldus Yoram Knoop, CEO van ForFarmers.

Prijsontwikkeling in de agrarische sector
De gemiddelde prijzen voor melk, vlees en eieren lagen in Europa in het eerste kwartaal iets lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

De gemiddelde melkprijzen bleven in het eerste kwartaal 2019 relatief stabiel, op een iets hoger niveau dan het 5-jaar gemiddelde. De gemiddelde varkensprijzen begonnen eind 2018 snel te stijgen. In het eerste kwartaal 2019 waren de varkensprijzen nog lager dan het 5-jaar gemiddelde, terwijl ze op dit moment er reeds ruim boven liggen. De scherpe stijging van de varkensprijzen is onder meer het gevolg van een groeiende vraag uit China waar de varkensstapel aanzienlijk is gekrompen door de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest. De gemiddelde prijs voor eieren bleef redelijk stabiel in het eerste kwartaal van dit jaar, op een lager niveau dan het 5-jaar gemiddelde. In het afgelopen kwartaal toonden de prijzen voor vleeskuikens een volatiel verloop, dat gemiddeld gezien onder het niveau van het 5-jaar gemiddelde lag. Sinds het einde van het eerste kwartaal zijn prijzen snel gestegen.

Ontwikkeling geconsolideerde resultaten
Het Total Feed volume nam toe. Dit kwam volledig door de bijdrage van de overnames (allen afgerond in de tweede helft van 2018) welke werd afgezwakt door een autonome volumedaling in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De totale afzet van mengvoer steeg procentueel harder dan die van Total Feed door de overnames, terwijl de autonome daling procentueel groter was dan die van Total Feed.

De brutowinst vertoonde een kleine stijging. Dit was het resultaat van een positieve bijdrage van de overnames en een autonome daling. Autonoom daalde de brutowinst doordat de tijdelijk ongunstige inkoopposities niet volledig werden doorberekend aan klanten (vooral in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk) en door de autonome volumedaling. De autonome daling was ondanks de hogere afzet van specialiteiten en het deels doorberekenen van gestegen energiekosten.

De totale bedrijfslasten stegen procentueel harder dan de brutowinst, zowel door de overnames als autonoom. De voornaamste oorzaken waren de hogere energie- en logistieke kosten en de integratiekosten met betrekking tot de overnames. Vorig jaar waren er in de vergelijkbare periode geen integratiekosten. Bovendien werd er in het afgelopen kwartaal een beperkte toevoeging gedaan aan de voorziening voor dubieuze debiteuren, terwijl er vorig jaar sprake was van een beperkte vrijval. Vanaf het eerste kwartaal is er daarnaast sprake van een eenmalige positieve impact van de invoering van IFRS 16 met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van leases (geschatte impact van ongeveer €5 miljoen voor geheel 2019), waarvan geen sprake was in 2018. Per saldo was er een sterke daling van de onderliggende EBITDA.

Zonder rekening te houden met de impact van de overnames had ForFarmers in het eerste kwartaal van 2019 meer klanten dan in het vierde kwartaal 2018. Dit kwam vooral doordat nieuwe klanten werden aangetrokken door de succesvolle introductie van het pluimveeconcept Apollo.

Ontwikkelingen per cluster
Als gevolg van de overnames en de daardoor gewijzigde marktposities in de verschillende landen is de indeling van de rapporterende clusters gewijzigd. Dit is conform de IFRS-segmentatierichtlijnen waarbij rapporterende segmenten vergelijkbaar moeten zijn op het gebied van marktontwikkelingen en marktposities. Vanaf 1 januari 2019 wordt er gerapporteerd over de volgende 4 clusters: Nederland/België, Duitsland/Polen, het Verenigd Koninkrijk en het cluster ‘Centrale en Ondersteunende Diensten’.

Nederland/België
Het volume Total Feed bleef stabiel, door een positief acquisitie-effect (Voeders Algoet, Maatman en Van Gorp Biologische Voeders) dat werd tenietgedaan door een autonome volumedaling. In de herkauwerssector werd minder Total Feed afgezet. De melkveestapel in Nederland nam eind 2018 aanzienlijk af als gevolg van de maatregelen om fosfaatemissie te reduceren. In België nam het aantal runderen voor rundvlees af vanwege de lage prijzen. In de varkenssector nam de afzet van Total Feed toe, vooral door de overname van Voeders Algoet in België. In Nederland was er minder Total Feed afzet aan varkenshouders vanwege de daling van de varkensstapel. In de pluimveesector daalde het Total Feed volume, vooral bij legkippenhouders, doordat eind 2018 een aantal voorkoopcontracten stopten. In België resulteerde de beslissing om enkele verlieslatende contracten in de vleeskuikensector niet te verlengen, ook in druk op de volumeontwikkeling.

Terwijl het volume Total Feed stabiel bleef, daalde de totale afzet van mengvoer. Veehouders kozen minder vaak voor prestatievoeders omdat hun rendementen lager lagen dan vorig jaar.
Reudink, dat zich richt op biologische veehouders, profiteerde van de overname van Van Gorp Biologische Voeders en realiseerde daardoor een stevige volumegroei.

Duitsland/Polen
Er werd veel meer Total Feed afgezet door zowel de overname van Tasomix (met ingang van juli 2018) als door de autonome groei in Duitsland in alle sectoren. De afzet in Duitsland nam vooral toe in de varkens- en de legkippensector. In Polen leidde de volatiliteit van de prijzen voor vleeskuikens in het afgelopen kwartaal ertoe dat pluimveehouders in Polen bij lagere prijsniveaus hun stallen minder snel vulden met nieuwe kuikens. Dit was tijdelijk merkbaar in de volumeontwikkeling. Aan het einde van het eerste kwartaal herstelden de prijzen voor vleeskuikens zich. De groei van het geproduceerde volume en het opschalen van de fabriek in Pionki voltrekken zich in lijn met de verwachtingen. Procentueel nam de afzet in mengvoer meer toe dan die in Total Feed, zowel door de bijdrage van Tasomix als door de autonome groei in alle sectoren.

Verenigd Koninkrijk
Het volume Total Feed daalde. Er werd minder voer afgezet in de herkauwerssector, vooral aan schapenhouders terwijl de afzet aan melkveehouders stabiel bleef. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de schapen op stal werden gehouden vanwege het koude weer en er dus vraag was naar (meng)voeders, verbleven de dieren in de relatief warme wintermaanden 2018/2019 veelal in de wei. Het volume in de varkenssector daalde doordat een grotere afnemer minder varkens leverde in de keten en door de aangescherpte commerciële propositie waarbij margeverbetering een belangrijk uitgangspunt is.
De volumegroei in de pluimveesector zette zich door, vooral bij vleeskuikenhouders door een aangescherpte focus in deze sector.
De procentuele daling van het mengvoervolume was groter dan van Total Feed.

Vooruitzichten
De IFRS 16 boekhoudkundige verwerking van leases per 1 januari 2019 heeft een eenmalige positieve impact van ongeveer €5 miljoen op de onderliggende EBITDA over 2019. De impact op de onderliggende EBIT is nagenoeg nul, en de impact op de onderliggende nettowinst is ongeveer € 0,5 miljoen negatief voor het gehele jaar.

In het eerste halfjaar 2019 zal de onderliggende EBITDA (zoals hierboven gemeld inclusief een positief IFRS 16 effect) naar verwachting tussen de 30%-35% lager uitkomen dan in het eerste halfjaar 2018. De onderliggende EBIT (nagenoeg geen IFRS-impact) zal naar verwachting in de eerste helft van 2019 met 55%-60% dalen door de daling van de onderliggende EBITDA en hogere afschrijvingen en amortisaties als gevolg van de overnames en het investeringsprogramma. De onderliggende nettowinst zal procentueel ongeveer net zoveel zal dalen als de onderliggende EBIT.

De onderliggende EBITDA, -EBIT en -nettowinst over het hele jaar 2019 zullen naar verwachting lager uitkomen dan in 2018 door de impact van de tijdelijk ongunstige inkooppositie op de resultaten van het eerste halfjaar 2019.

Integratie van overnames
De integratie van de vier overnames loopt volgens plan. De samenwerking op het gebied van formulatie, productie en innovatie is in gang gezet. Bij Tasomix ligt de focus op de opschaling van de productie in de Pionki fabriek en op het integreren van processen. Verkoopteams van ForFarmers werken samen met de teams van Voeders Algoet en Van Gorp Biologische Voeders aan klantbenadering en klantbehoud. De integratie van Maatman is afgerond. De integratie-activiteiten, en de daarmee gepaard gaande kosten, vergen normaliter een doorlooptijd van ongeveer 12 maanden na het moment van overname en zullen derhalve in de komende maanden nog doorlopen.

Efficiencyplannen 2019 – 2020
Er is gestart met de in maart jl. aangekondigde efficiencyplannen.Het doel is een kostenbesparing van €10 miljoen te bereiken in 2021 ten opzichte van 2018, en op deze manier de verhouding onderliggende EBITDA/brutowinst te verbeteren. Dit behelst een aantal verschillende projecten, waaronder optimalisatie van fabriekslocaties. De plannen zullen leiden tot incidentele lasten, waaronder bijzondere waardeverminderingen. Deze lasten worden in de resultatenrekening verwerkt op het moment dat de finale beslissing over een project is genomen. De eerder aangekondigde sluiting van de Blandford fabriek in het Verenigd Koninkrijk zal nog in mei plaatsvinden. Hiervoor is in het eerste kwartaal 2019 een incidentele last opgenomen. Nadere informatie over andere onderdelen van de efficiencyplannen wordt gepubliceerd wanneer hierover beslissingen zijn genomen.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

1. Resultaten en ontwikkelingen van het eerste kwartaal 2019 worden vergeleken met het eerste kwartaal 2018, tenzij anders vermeld
2. 'Total Feed’ behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals reststromen uit de voedingsindustrie, door ForFarmers aangeduid als DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
3. Onderliggende EBITDA is bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen, amortisatie en incidentele posten