Besluiten Algemene Vergadering ForFarmers

15 april 2014

Tijdens de Algemene Vergadering van ForFarmers B.V. die op dinsdag 15 april 2014 in Laren (Gld) is gehouden hebben de aandeelhouders de jaarrekening over 2013 en de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013 goedgekeurd.

Het dividend is vastgesteld op € 0,136 per aandeel en zal geheel in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is 16 april 2014. Betaalbaarstelling vindt plaats vanaf 22 april 2014. Op basis van het 73,3% belang dat Coöperatie FromFarmers op 15 april 2014 in ForFarmers B.V. heeft, ontvangen de coöperatieleden gezamenlijk € 10.572.000 aan dividend.

Overige resoluties

  • Decharge is verleend aan het bestuur voor de in het boekjaar 2013 gevoerde beleid.
  • Decharge is verleend aan de raad van commissarissen voor het in 2013 gehouden toezicht.
  • De procedure voor de benoeming van de accountant voor controle van de jaarrekening 2014 is goedgekeurd.
  • Er is goedkeuring verleend aan een statutenwijziging.
  • Er is goedkeuring verleend voor de start van een onderzoek naar en de voorbereidingen voor een eventuele overgang van een extern handelsplatform naar een openbare beurs.
  • Het voorstel voor de bezoldiging van de raad van commissarissen is goedgekeurd.
  • Er is een machtiging verstrekt voor koop certificaten door ForFarmers B.V. voor de periode van 18 maanden.
  • Mevrouw Addink-Berendsen en de heren Eggink en Mulder zijn (her)benoemd in de raad van commissarissen.