Jaarcijfers 2013

24 maart 2014

Bevredigende resultaten ForFarmers in jaar van consolidatie en integratie
Dividend stijgt met 18,1% naar € 0,136 per aandeel 

Hoofdpunten

  • Omzet stijgt met 29,5% naar € 2,6 miljard, waarvan 26,5% door acquisitie-effecten
  • Brutowinst gedrukt door wisselkoerseffecten en hogere volatiliteit grondstoffenprijzen
  • Lager bedrijfsresultaat en resultaat na belastingen door met name extra toevoeging voorziening debiteuren
  • Integratie van Hendrix en BOCM PAULS vrijwel afgerond
  • Financiële positie verder versterkt
  • Aanscherping strategie en start bouw aan ’One ForFarmers’

Kerncijfers

(€ x 1 miljoen)     Pro forma
  2013 2012 20121
       
Omzet  2.625 2.026 2.564
Brutowinst 387,5 310,6 400,9
Bedrijfsresultaat 43,4 51,0 58,2
Resultaat na belastingen  31,1 37,2 39,2
Resultaat na belastingen uit niet-voortgezette activiteiten2 - 15,5  
Totaal resultaat  31,1 52,7  


1Op basis van veronderstelde effectuering overnames per 1 januari 2012 van Hendrix (NL; 2012)  en BOCM PAULS (GB; 2012)
2 2012: Exploitatieresultaat en resultaat verkoop Cefetra (57,7%-belang) en Probroed (33,4%-belang)

Yoram Knoop, CEO ForFarmers: “Het jaar 2013 stond voor ForFarmers voor een belangrijk deel in het teken van de integratie van Hendrix en BOCM PAULS. De onderliggende omzet en resultaten toonden zich ondanks de uitdagende marktomstandigheden relatief robuust en ontwikkelden zich in lijn met de verwachtingen. Onze financiële positie is mede door beter werkkapitaalbeheer en de ontvangen opbrengst uit de verkoop van Cefetra verder versterkt. De slagen die het afgelopen jaar zijn gemaakt bieden een goede uitgangspositie om daadwerkelijk te gaan bouwen aan ‘One ForFarmers’. Daarbij zal verdere internationalisatie en schaalvergroting in combinatie met onze focus op operational excellence cruciaal zijn om klanten de beste waarde-prijsverhouding te kunnen bieden en om te kunnen blijven investeren in kennis en innovatie.

Professionalisering en schaalvergroting bij agrarische ondernemers, de complexere wet- en regelgeving en maatschappelijke vraagstukken op gebieden als voedselveiligheid en duurzaam, dier- en milieuvriendelijk produceren vragen in toenemende mate om een betere voerefficiëntie, specialistische kennis en meer klantspecifieke diervoedingsoplossingen. Op basis van onze internationaal sterke marktpositie in mengvoer en ons ‘total feed to farm’ concept kunnen we heel gericht op die veranderende klantbehoefte inspelen. De strategische roadmap ‘Route 16’ geeft de richting aan die we op willen. Een deel van de doelstellingen is al gerealiseerd en we willen verder kijken dan 2016. In 2014 zijn we gestart met de aanscherping van onze strategie en gaan we investeren in de slagkracht en aansturing van onze organisatie. Een meer eenduidige manier van werken moet daarbij gaan zorgen voor een verbeterde invulling van onze klantpropositie.”
 

Dividendvoorstel
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om van het netto resultaat, gecorrigeerd voor bijzondere resultaten (zoals boekwinsten en rekening houdend met belastingen) van € 28,8 miljoen 50% (2012:30%) uit te keren als dividend, ofwel € 0,136 (2012 € 0,115) per aandeel. Dit voorstel is in lijn met de in november 2013 goedgekeurde aanpassing van het dividendbeleid en komt overeen met een bedrag van € 14,4 miljoen (2012: € 12,2 miljoen).


Omzet en resultaten
Over het boekjaar 2013 realiseerde ForFarmers een omzet van € 2.625 miljoen, een stijging met 29,5% ten opzichte van 2012. De stijging komt voor 26,5% door de overnames van Hendrix (NL, B, D) en BOCM PAULS (GB) die in 2012 voor respectievelijk 9 en 6 maanden in de cijfers zijn meegenomen.  Vergeleken met de pro forma 2012 cijfers was er sprake van een omzetstijging van 2,4%. Vooral de omzet (in lokale valuta) in Groot-Brittannië steeg met 15,3% sterk. In Duitsland en België daalde de omzet licht. De omzet in biologisch mengvoer is weliswaar nog beperkt maar steeg in 2013.

Omzet per land

(€ x 1 miljoen)     Pro forma
  2013 2012 20121
       
Nederland 1.053 910 1.048
Duitsland  577 545 587
België 237 191 245
Groot-Brittannië 727 360 656
Overige landen 31 20 28
Totaal 2.625 2.026 2.564


1 Op basis van veronderstelde effectuering overnames per 1 januari 2012 van Hendrix (NL; 2012) en BOCM PAULS (GB; 2012) 

Het volume mengvoer nam in 2013 toe met 30,7% naar 6,4 miljoen ton. Daarbij was er sprake van een sterke autonome stijging van mengvoervolumes in Groot-Brittannië en in mindere mate België, terwijl de mengvoervolumes in Nederland en Duitsland daalden. De stijging ten opzichte van de pro forma 2012 afzet is 2,2%.

De brutowinst werd positief beïnvloed door het voor het eerste volledige jaar meenemen van Hendrix en BOCM PAULS en door de sterke autonome bijdrage van de activiteiten in Groot-Brittannië. De brutowinst steeg met 24,8% naar € 387,5 miljoen. Vergeleken met de pro forma cijfers 2012 is er sprake van een daling van € 13,4 miljoen. Bij constante koersen was de daling € 7,5 miljoen. Deze daling is het gevolg van de hogere volatiliteit van de grondstoffenprijzen gedurende het jaar 2013 en ten opzichte van 2012, die met name druk zette op de marges in  België en Duitsland.

Het resultaat na belastingen daalde van € 37,2 miljoen naar € 31,1 miljoen. In vergelijking met de pro forma 2012 cijfers bedroeg de daling € 8,1 miljoen. Deze daling wordt verklaard uit de lagere brutowinst die deels werd gecompenseerd door structurele kostenbesparingen en synergie-effecten in de productie- en logistieke processen en bij stafafdelingen als gevolg van de overnames in 2012. Onder invloed van eenmalige lasten en tijdelijke effecten stegen de bedrijfslasten desalniettemin fractioneel ten opzichte van de pro forma 2012 cijfers en kwamen uit op € 351,5 miljoen. Bij constante koersen was er sprake van een stijging van € 5,6 miljoen, ofwel 1,7%.

De bedrijfslasten zijn in 2013 negatief beïnvloed door extra toevoegingen van in totaal € 9,0 miljoen aan de voorziening voor debiteuren (betreft twee grote klanten) en afvloeiingskosten in het kader van de integratie van acquisities. Daarnaast was sprake van tijdelijk hogere transportkosten in verband met de implementatie van het productie-masterplan. De afschrijvingen zijn in 2013 gestegen door een afwaardering van € 2,1 miljoen die genomen is op vaste activa die niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar zijn.

Het totaal resultaat (na belastingen) kwam uit op € 31,1 miljoen ten opzichte op € 52,7 miljoen in 2012. In 2012 was er sprake van een winst uit niet-voortgezette activiteiten van € 15,5 miljoen gerelateerd aan Cefetra en Probroed.

Kapitaalstructuur en liquiditeit
Door toevoeging van de ingehouden winst over 2013, nam de solvabiliteit toe van 40,1% per ultimo 2012 naar 44,2% per ultimo 2013.

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 55,4 miljoen (2012: € 48,2 miljoen). Deze stijging komt vooral door een verbetering van het werkkapitaal.

De investeringen bedroegen € 29,1 miljoen (2012: € 23,4 miljoen) en liggen boven het niveau van de afschrijvingen (€ 18,9 miljoen). De productiefaciliteiten van ForFarmers beschikken over voldoende capaciteit om aan de marktvraag te voldoen. In het boekjaar zijn onder meer investeringen gedaan met betrekking tot de implementatie van nieuwe ICT-systemen in het kader van de integratie tussen ForFarmers en Hendrix. Alle ForFarmers vestigingen in continentaal Europa, inclusief Hendrix zijn inmiddels overgegaan op een integraal SAP-systeem. Daarnaast zijn investeringen gedaan die betrekking hebben op de reguliere vervanging van productie- en transportmiddelen en het inrichten van de fabrieken conform de vereisten van het productie-masterplan. In dat kader is de voormalige Hendrix fabriek in Lochem omgebouwd tot een gespecialiseerde productiefaciliteit voor biologisch mengvoer met meer capaciteit om beter in te kunnen spelen op de toenemende vraag naar biologisch voedsel.

De liquide middelen namen toe met € 65,9 miljoen, hoofdzakelijk door de ontvangst van het laatste deel van de opbrengst uit de desinvestering van Cefetra en Probroed in 2012.

De sterke balans- en gezonde liquiditeitspositie stellen ForFarmers in staat om op een verantwoorde wijze de huidige strategische roadmap ‘Route 16’ en de aanscherping hiervan te realiseren.

Ontwikkelingen na balansdatum
Op 3 februari 2014 heeft ForFarmers  bekendgemaakt 100% van het aandelenkapitaal van HST Feeds Ltd. (GB) over te nemen. HST Feeds heeft haar hoofdkantoor in Crewe (Cheshire) en verkoopt ongeveer 140.000 ton rundvee- en pluimveemengvoer in het noordwesten van Engeland. HST Feeds werkt volgens het principe van operational excellence en het leveren van innovatieve oplossingen en voerprogramma’s met toegevoegde waarde voor haar klanten. Het overnamebedrag is gebaseerd op een ondernemingswaarde van € 15 miljoen, inclusief liquide middelen. HST Feeds wordt onderdeel van de ForFarmers Business Unit BOCM PAULS.

Aanscherping strategie en speerpunten 2014
In de hele EU zal de professionalisering en schaalvergroting bij klanten (agrarische ondernemingen) de komende jaren onverminderd doorzetten als reactie op de aanhoudende druk op de marges van hun producten. Die druk is er als gevolg van de toegenomen inkoopkracht van grote food retailers, de complexe wet- en regelgeving en de daaraan gekoppelde aandacht voor voedselveiligheid, duurzaam ondernemen, milieu en dierenwelzijn.

Onder invloed hiervan verandert ook de vraag van klanten structureel. Op basis van haar marktleidende positie in mengvoer en het ‘total feed to farm’ concept wil ForFarmers inspelen op de toenemende vraag van klanten naar een betere voerefficiëntie in combinatie met specialistische kennis en advies over de beste diervoedingsoplossingen voor hun individuele situatie en passend bij hun bedrijfsdoelstellingen. Om deze klantpropositie te kunnen waarmaken worden innovatiekracht en productontwikkeling belangrijker. Op basis daarvan kan een extra impuls worden gegeven aan de afzet van specialties en ondersteunende programma’s. Schaalvergroting, internationale groei middels acquisities en voortdurende aandacht voor operational excellence zijn daarbij een voorwaarde om de beste waarde-prijsverhouding en een hoger en beter voorspelbaar rendement aan klanten te kunnen bieden.

De huidige strategische roadmap ‘Route 16; The way we work’ omvat hiervoor een overkoepelende aanpak die de marsroute aangeeft naar de doelstellingen voor 2016 en de wijze waarop ForFarmers die met haar medewerkers wil bereiken. Een deel van die doelstellingen is het afgelopen jaar reeds bereikt en om als onderneming het gewenste langetermijnperspectief te behouden is in 2014 gestart met de aanscherping van deze groeistrategie afgezet tegen een nieuwe langere (doelstellingen)horizon.

De slagen die in 2013 zijn gemaakt, bieden een goede uitgangspositie om in 2014 daadwerkelijk te gaan bouwen aan ‘One ForFarmers’. Daarbij gaat het primair om het bewerkstelligen van  een meer intensieve samenwerking binnen de groep, een meer eenduidige manier van werken en een bewuste toepassing van aanwezige kennis om bepaalde producten en innovaties in lokale markten te zetten. Om dit te faciliteren zal in 2014 worden geïnvesteerd in de slagkracht en aansturing van de organisatie. Het executive leadership team zal worden uitgebreid van 6 naar 9 personen om naast de reeds bestaande Business Unit verantwoordelijken ook een sterke functionele verantwoordelijkheid door de groep heen te ontwikkelen. Op gebieden zoals marketing & innovatie, inkoop & formulering, operations & supply chain en human resources zal de organisatie worden versterkt. Inkoopprocessen en inkoopvoorwaarden zullen meer worden gecentraliseerd, gestandaardiseerd en aangescherpt. Beleid op human resources dient te worden (door)ontwikkeld door de groep heen. Het internationaal opererende innovatieteam zal worden versterkt en zich meer gaan richten op het opzetten en uitbouwen van strategische allianties met partners en samenwerkingsverbanden met universiteiten en onderzoeksinstituten. Op het gebied van duurzaam ondernemen zal het beleid meer integraal ontwikkeld en gestructureerd worden om in de komende jaren de gewenste leidende positie hierin te kunnen waarmaken. 

(Markt)vooruitzichten 2014
In 2014 worden klanten naar verwachting opnieuw geconfronteerd met een sterk competitieve markt. Daarbij hebben de rundveesector in het algemeen en de varkenssector in Groot-Brittannië een betere uitgangspositie. Voor het boekjaar 2014 wordt rekening gehouden met een aanhoudend hoge volatiliteit in de grondstoffenprijzen die van invloed zal zijn op de marges van klanten en van ForFarmers.