Total feed business centraal thema in aangescherpte strategie ForFarmers

12 november 2014

ForFarmers wil bijdragen aan een beter rendement voor klanten door het aanbieden van optimale diervoedingoplossingen. Dit blijft het uitgangspunt voor de strategie van ForFarmers, die recentelijk verder is aangescherpt en ingevuld. Belangrijke speerpunten in deze strategie zijn (1) het gerichter inspelen op individuele klantbehoeften, (2) de verdere invulling van het ‘total feed’-concept, en (3) verdere groei primair in Europa. Daarbij gaat ForFarmers onverminderd door met de ‘One ForFarmers’-aanpak. Die aanpak staat voor een eenduidige manier van werken, het optimaal benutten van schaalvoordelen en een verdere professionalisering van de organisatie.

Schaalvergroting en de mate van complexiteit in de agrarische sector zullen de komende jaren verder toenemen. Daarmee verandert de klantvraag structureel. De vraag naar nutritioneel optimale voeroplossingen op het boerenerf wordt steeds breder en steeds meer maatwerk. ForFarmers speelt op deze ontwikkeling in met haar ‘total feed’-concept: het leveren van complete voeroplossingen die aansluiten bij de doelstellingen en de bedrijfssituatie van de individuele klant.

Voor deze klantspecifieke oplossingen zal ForFarmers waar nodig haar product- en dienstenportfolio aanscherpen en uitbouwen. Het gaat hierbij dus niet alleen om mengvoer, maar het betreft bijvoorbeeld ook producten als specialiteiten voor jongvee, losse grondstoffen en bijproducten, graszaden en meststoffen. Brede en specialistische kennis op deze gebieden is essentieel om klanten te kunnen voorzien van het best passende advies in hun individuele situatie.

ForFarmers wil hiervoor ook strategische allianties aangaan met leveranciers om samen te komen tot een compleet pakket aan voeroplossingen op het boerenerf. “Waar mogelijk willen we krachten bundelen met strategische partners om elkaar te versterken op het gebied van kennis en innovatie, bijvoorbeeld voor speciaalvoeders. In dit verband hebben we recent onze bestaande strategische partnership met Nutreco vernieuwd betreffende de inkoop van premixen, additieven en specialties. Daarnaast gaan we nauwer samenwerken met Nutreco in onderzoek, innovatie en het vermarkten van hoogwaardige nutritionele oplossingen, zoals op het gebied van jongveevoeders. Centraal hierbij staat dat we een totaalpakket aan kwalitatief hoogwaardige producten en adviezen leveren die resulteren in meer rendement voor de klant”, aldus Yoram Knoop, CEO ForFarmers.

One ForFarmers
ForFarmers gaat onverminderd door met de uitrol van ‘One ForFarmers’. Deze aanpak is gericht op een verdere professionalisering van de organisatie, een eenduidige manier van werken en het optimaal benutten van schaalvoordelen. Hierbij worden systemen en processen waar mogelijk gestandaardiseerd.
Bovenstaande betekent een intensievere samenwerking binnen de groep, die tegelijkertijd ook de bekendheid en aantrekkingskracht van ForFarmers als Europees marktleider en internationale werkgever in de veevoedersector zal vergroten.

In het kader van ‘One ForFarmers’ is de afgelopen maanden verder gewerkt aan de rebranding van de activiteiten naar het ForFarmers-merk. De eerste stap hiertoe is onlangs gezet in Groot-Brittannië en binnen zes maanden volgen de overige ForFarmers-bedrijven.

Schaalvergroting en groei
Schaalvergroting en groei zijn voor ForFarmers van belang om substantiële concurrentievoordelen te kunnen realiseren en ook op langere termijn de toegevoegde waarde te kunnen leveren die leidt tot meer rendement voor haar klanten op het boerenerf.

De aangescherpte strategie is op de eerste plaats gericht op autonome groei. Daarnaast draagt het aangaan van strategische allianties en samenwerkingsverbanden bij aan schaalvergroting en verdere verdieping en verbreding van kennis. Door middel van internationale expansie streeft ForFarmers naar het uitbouwen en/of verwerven van nummer 1 of 2 posities in geselecteerde markten, primair in Europa. 

Download de presentatie 'Persbijeenkomst ForFarmers EuroTier 2014'