Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers B.V.

15 april 2016

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers B.V. (‘ForFarmers’), die op vrijdag 15 april 2016 in Laren (Gld) is gehouden, hebben de aandeelhouders de jaarrekening over 2015 vastgesteld en de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015 goedgekeurd.

Het dividend is vastgesteld op € 0,23299 per aandeel en zal geheel in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting aan de aandeelhouders van ForFarmers worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is 18 april 2016. Betaalbaarstelling vindt plaats op 22 april 2016.

Overige besluiten

 • Decharge is verleend aan ieder van de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2015.
 • Decharge is verleend aan ieder van de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2015.
 • KPMG Accountants N.V. is benoemd als accountant van ForFarmers voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2016.
 • De heer C.J.M. van Rijn is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.
 • Besloten is tot (i) integrale wijziging van de statuten van de Vennootschap, waarbij – onder meer – de rechtsvorm van de Vennootschap wordt omgezet in een Naamloze Vennootschap en het nominale bedrag van de aandelen zal worden verminderd tot € 0,01 per aandeel en (ii) verlening van machtiging aan ieder lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris, advocaat en andere medewerker van NautaDutilh N.V., zowel tezamen als ieder afzonderlijk, om de akte van statutenwijziging te verlijden.
 • Machtiging is verleend aan de Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot het doen verkrijgen (anders dan om niet) door de Vennootschap van (certificaten van) aandelen (ongeacht de soort) tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap.

 

De volgende besluiten zijn genomen onder de opschortende voorwaarde van statutenwijziging:

 • Aan de benoeming van de heer A.E. Traas als lid van de Raad van Bestuur is een termijn verbonden van vier jaar.
 • Aan de benoeming van de heer J.N. Potijk als lid van de Raad van Bestuur is een termijn verbonden van drie jaar.
 • Het remuneratiebeleid van de Vennootschap is vastgesteld.
 • Goedkeuring is verleend aan de voorgestelde regeling als bedoeld in artikel 2:135 lid 5 BW terzake rechten tot het nemen van certificaten van gewone aandelen.
 • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen met beperking tot 10% van de geplaatste gewone aandelen, verhoogd tot 20% in geval van fusies, acquisities of strategische samenwerkingsverbanden, voor de duur van 18 maanden.
 • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot uitgifte van preferente aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van preferente aandelen voor een zodanig aantal aandelen als van tijd tot tijd in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zal zijn begrepen, voor de duur van 18 maanden.
 • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders, voor de duur van 18 maanden.
 • Er is ingestemd met het verzenden van informatie door de Vennootschap aan de aandeelhouders langs elektronische weg.


Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is middels een persbericht bekendgemaakt dat goedkeuring werd verleend aan de voorgenomen toelating tot de handel van alle gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap aan Euronext Amsterdam.

Bekijk hier de presentatie inclusief stemuitslagen