Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V. en aankondiging aandelen-inkoopprogramma ten behoeve van beloningsplannen

13 april 2023 - 14:50 uur

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. (hierna respectievelijk: de ‘Algemene Vergadering’ en ‘ForFarmers’), die vandaag is gehouden, hebben de aandeelhouders de jaarrekening over het boekjaar 2022 vastgesteld en tevens het dividendvoorstel over genoemd boekjaar goedgekeurd.

Het dividend van €0,20 per gewoon aandeel zal geheel in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting, aan de aandeelhouders van ForFarmers worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is 17 april 2023 en het dividend wordt betaald op 26 april 2023.

Overige besluiten

 • Een adviserende stem is uitgebracht voor het remuneratierapport 2022 (voor 99,3%; tegen 0,7%).
 • Decharge is verleend aan ieder lid van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van zijn taken gedurende het boekjaar 2022.
 • Decharge is verleend aan ieder lid van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van zijn/haar taken gedurende het boekjaar 2022.
 • KPMG Accountants N.V. is benoemd als accountant van ForFarmers voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2023.
 • Het remuneratiebeleid voor de Raad van Commissarissen is vastgesteld met ingang van boekjaar 2023 tot en met 2025.
 • De heer W.M. Wunnekink is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.
 • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen met beperking tot 10% van de geplaatste gewone aandelen voor de duur van 18 maanden.
 • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders, voor de duur van 18 maanden.
 • Machtiging is verleend aan de Raad van Bestuur - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot verkrijging anders dan om niet door ForFarmers van eigen aandelen (ongeacht de soort) tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van ForFarmers (bepaald ten tijde van de Algemene Vergadering).  
 • Deze machtiging geeft de benodigde flexibiliteit om onder meer de kapitaalstructuur te optimaliseren en/of verplichtingen na te komen betreffende (certificaten van) aandelen-gerelateerde beloningsplannen.
 • Het besluit is genomen tot intrekking van de gewone aandelen die ForFarmers op enig moment houdt en om de Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – te machtigen om die intrekking te implementeren (waaronder begrepen de bevoegdheid om het exacte aantal gewone aandelen dat wordt ingetrokken en de timing daarvan te bepalen). De intrekking mag in een of meer tranches worden geïmplementeerd.
 • Het besluit is genomen om het maatschappelijk kapitaal in de statuten van ForFarmers te verlagen, om de intrekking van gewone aandelen in het kapitaal van ForFarmers te kunnen uitvoeren.

Inkoopprogramma eigen aandelen ten behoeve van (certificaten van) aandelen-gerelateerde beloningsplannen en medewerkersparticipatieplannen
Aansluitend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en op basis van genoemde machtiging, heeft de Raad van Bestuur - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - besloten om op 18 april 2023 te starten met een inkoopprogramma van eigen aandelen ten behoeve van het nakomen door ForFarmers van haar verplichtingen onder de (certificaten van) aandelen-gerelateerde beloningsplannen en verplichtingen uit medewerkersparticipatieplannen 2022 voor maximaal 625.000 aandelen, voor een maximaal bedrag van €3.125.000,-. Het inkoopprogramma zal eindigen uiterlijk op 31 december 2023, of zoveel eerder als het programma is voltooid. De voortgang van dit inkoopprogramma zal wekelijks worden bekendgemaakt door middel van een persbericht.