Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V.

26 april 2018

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. (hierna respectievelijk: de ‘Algemene Vergadering’ en ‘ForFarmers’), die vandaag in Laren (Gld) is gehouden, hebben de aandeelhouders de jaarrekening over het boekjaar 2017 vastgesteld en tevens de bestemming van het resultaat over dit boekjaar goedgekeurd. 

Het dividend is vastgesteld op €0,30 per gewoon aandeel en zal geheel in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting, aan de aandeelhouders van ForFarmers worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is 30 april 2018. Betaalbaarstelling vindt plaats op 9 mei 2018.

Overige besluiten

 • Decharge is verleend aan ieder van de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2017.
 • Decharge is verleend aan ieder van de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2017.
 • KPMG Accountants N.V. is benoemd als accountant van ForFarmers voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2018.
 • De heer Y.M. Knoop (CEO) is herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur.
 • De heer R.H.A. Gerritzen is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen in verband met het aftreden van de heer J.W. Eggink conform rooster.
 • Mevrouw J.W. Addink-Berendsen en de heer V.A.M. Hulshof zijn herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.
 • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen met beperking tot 10% van de geplaatste gewone aandelen, verhoogd tot 20% ingeval van fusies, acquisities of strategische samenwerkingsverbanden, voor de duur van 18 maanden.
 • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan -onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen- tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders, voor de duur van 18 maanden.
 • Machtiging is verleend aan de Raad van Bestuur - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot verkrijging anders dan om niet door ForFarmers van eigen aandelen (ongeacht de soort) tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van ForFarmers (bepaald ten tijde van de Algemene Vergadering).
  ForFarmers heeft het voornemen om eigen aandelen in te kopen voor de uitvoering van medewerkersparticipatieplannen in 2018 (ter vergelijk: het medewerkersparticipatieplan 2017 betrof 358.465 aandelen). Voorzover in 2018 gebruik wordt gemaakt van aandelen die zijn ingekocht op basis van de machtiging verleend in 2017 voor de uitvoering van medewerkersparticipatieplannen, zal dit met het inkoopprogramma worden aangevuld tot het oorspronkelijke aantal ingekochte aandelen. De start van het inkoopprogramma zal worden aangekondigd door middel van een separaat persbericht. Vervolgens zal per week de voortgang van het inkoopprogramma worden bekend gemaakt door middel van een persbericht.
   

Inkoopprogramma aandelen voor medewerkersparticipatieplannen
Aansluitend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van Bestuur - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - besloten om met ingang van 2 mei 2018 te starten met het inkoopprogramma van eigen aandelen voor de uitvoering van medewerkersparticipatieplannen in 2018.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.