Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V.

26 april 2017

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. (hierna respectievelijk: de ‘Algemene Vergadering’en ‘ForFarmers’), die vandaag in Laren (Gld) is gehouden, hebben de aandeelhouders de jaarrekening over het boekjaar 2016 vastgesteld en tevens de bestemming van het resultaat over dit boekjaar goedgekeurd. Tevens heeft de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur van ForFarmers gemachtigd tot het inkopen van eigen aandelen ter waarde van een bedrag tussen de € 40 miljoen en € 60 miljoen in de periode tot uiterlijk oktober 2018.

Het dividend is vastgesteld op € 0,24218 per gewoon aandeel en zal geheel in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting, aan de aandeelhouders van ForFarmers worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is 28 april 2017. Betaalbaarstelling vindt plaats op 9 mei 2017.

Overige besluiten

  • Decharge is verleend aan ieder van de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2016.
  • Decharge is verleend aan ieder van de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2016.
  • KPMG Accountants N.V. is benoemd als accountant van ForFarmers voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2017.
  • Het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur van ForFarmers met ingang van het boekjaar 2017 is vastgesteld.
  • Goedkeuring is verleend aan de (gewijzigde) regeling als bedoeld in artikel 2:135 van het Burgerlijk Wetboek terzake rechten tot het nemen van certificaten van gewone aandelen met ingang van het boekjaar 2017.
  • Met ingang van boekjaar 2017 wordt aan de leden van de Raad van Commissarissen een bezoldiging toegekend voor een periode van drie jaar conform het overzicht dat op de website van ForFarmers is geplaatst (www.forfarmersgroup.eu onder Investors/Algemene Vergadering van Aandeelhouders).
  • De heer C. de Jong is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen als opvolger van de heer H. Mulder die conform het rooster is afgetreden.
  • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen met beperking tot 10% van de geplaatste gewone aandelen, verhoogd tot 20% ingeval van fusies, acquisities of strategische samenwerkingsverbanden, voor de duur van 18 maanden.
  • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht* van aandeelhouders, voor de duur van 18 maanden.
  • Machtiging is verleend aan de Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot verkrijging anders dan om niet door ForFarmers van eigen aandelen (ongeacht de soort) tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van ForFarmers (bepaald ten tijde van de Algemene Vergadering). Onder meer om de balans van ForFarmers efficiënter te maken heeft ForFarmers het voornemen om, gedurende een periode van maximaal 18 maanden (de duur van de machtiging aan de Raad van Bestuur), eigen aandelen in te kopen voor (a) een bedrag dat ligt tussen de € 40 miljoen en € 60 miljoen en (b) voor de uitvoering van medewerkersparticipatieplannen in 2017 (ter vergelijk: het medewerkersparticipatieplan 2016 betrof 483.000 aandelen). De start van het inkoopprogramma zal worden aangekondigd door middel van een separaat persbericht. Vervolgens zal per week de voortgang van het inkoopprogramma worden bekendgemaakt door middel van een persbericht.

(*) Het recht van bestaande aandeelhouders om bij uitgifte van nieuwe aandelen door de betreffende organisatie naar rato van het bestaande percentage van hun belang ook nieuwe aandelen te ontvangen zodat verwatering van hun belang wordt tegengegaan.

Aansluitend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om met ingang van 2 mei 2017 te starten met het inkoopprogramma van eigen aandelen.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.