Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V.

24 april 2020 - 13:53 uur

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. (hierna respectievelijk: de ‘Algemene Vergadering’ en ‘ForFarmers’), die vandaag in Laren (Gelderland) is gehouden en door aandeelhouders per audiowebcast kon worden gevolgd, hebben de aandeelhouders de jaarrekening over het boekjaar 2019 vastgesteld en tevens het dividendvoorstel over dit boekjaar goedgekeurd. 

Het dividend van €0,28 per gewoon aandeel (€0,19 regulier dividend plus €0,09 speciaal dividend) zal geheel in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting, aan de aandeelhouders van ForFarmers worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is 28 april 2020 en betaalbaarstelling vindt plaats op 8 mei 2020.

Overige besluiten

 • Een adviserende stem is uitgebracht (100% van het aantal uitgebrachte stemmen was voor) met betrekking tot het remuneratierapport 2019.
 • Decharge is verleend aan ieder van de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2019.
 • Decharge is verleend aan ieder van de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2019.
 • KPMG Accountants N.V. is benoemd als accountant van ForFarmers voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2020.
 • Het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur is vastgesteld met ingang van het boekjaar 2020.
 • De heer R. Tjebbes is benoemd als lid van de Raad van Bestuur.
 • Mevrouw A. den Otter is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.
 • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen met beperking tot 10% van de geplaatste gewone aandelen voor de duur van 18 maanden.
 • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders, voor de duur van 18 maanden.
 • Machtiging is verleend aan de Raad van Bestuur - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot verkrijging anders dan om niet door ForFarmers van eigen aandelen (ongeacht de soort) tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van ForFarmers (bepaald ten tijde van de Algemene Vergadering).
  Deze machtiging tot inkoop stelt de Raad van Bestuur in staat om (a) uitvoering te geven aan de medewerkersparticipatieplannen in 2020 (ter vergelijk: het medewerkersparticipatieplan 2019 betrof 251.852 aandelen) en (b) het thans lopende inkoopprogramma van eigen aandelen (voor een bedrag van €30 miljoen waaronder tot op heden 4.128.123 aandelen zijn ingekocht voor een totaalbedrag van €25.204.389) af te ronden.
 • Besloten is om alle gewone aandelen die ForFarmers heeft verkregen onder het inkoopprogramma van 2017 (voor een bedrag van €60 miljoen) en heeft verkregen of nog zal verkrijgen onder het inkoopprogramma van 2019 (voor een bedrag van €30 miljoen) in te trekken en om de Raad van Bestuur - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - te machtigen om die intrekking te implementeren.
 • Besloten is om het maatschappelijk kapitaal in de statuten van ForFarmers te verlagen, zodanig dat de hiervoor bedoelde intrekking van gewone aandelen in het kapitaal van ForFarmers kan worden uitgevoerd.

Het voorgestelde remuneratiebeleid voor de Raad van Commissarissen werd op 14 april 2020 door ForFarmers ingetrokken.

Inkoopprogramma aandelen ten behoeve van de medewerkersparticipatieplannen 2020
Aansluitend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van Bestuur - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - besloten om met ingang van 29 april 2020 te starten met het inkoopprogramma van eigen aandelen ten behoeve van de medewerkersparticipatieplannen 2020. Per week zal de voortgang van dit inkoopprogramma worden bekend gemaakt door middel van een persbericht.