ForFarmers is partner in onderzoek naar duurzame productie van gras en voedergewassen

6 juli 2020

Wageningen University & Research (WUR) start samen met ForFarmers en verschillende agrarische bedrijven een nieuw onderzoeksprogramma om de sector verder te verduurzamen. Onderwerp is de duurzame productie van gras en voedergewassen. Twee van onze innovatiemanagers van het Nutrition Innovation Centre (NIC) van ForFarmers zijn intensief betrokken bij dit onderzoeksprogramma.

Afbeelding: 200706_Onderzoek WUR_duurzame grasproductie

Onderzoek naar klimaatvriendelijk telen

Het grootste deel van het Nederlandse landbouwareaal (zo’n 65%) wordt gebruikt voor de productie van ruwvoer voor vee, denk aan gras en snijmaïs. Door dit grote areaalbeslag heeft de manier waarop ruwvoer geproduceerd wordt een grote impact op de duurzaamheid van de totale Nederlandse landbouw. Daarom onderzoekt Wageningen University & Research (WUR) de komende vier jaar samen met de zaadveredelingssector en partijen actief in de agrarische productieketen – waaronder ForFarmers - hoe klimaatvriendelijk en -bestendig geteeld kan worden.

Waarom dit onderzoeksprogramma?

Door de huidige manier van ruwvoederproductie, wordt niet het potentieel van gras en voedergewassen benut; dat geldt zowel voor de hoeveelheid als voor de kwaliteit. Ook heeft het een impact op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater, op de bodemkwaliteit, het klimaat en op biodiversiteit. Het nieuwe onderzoeksprogramma ‘Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw 2020-2023’ streeft verduurzaming op verschillende gebieden na. Van verlaging van emissies tot duurzaam bodembeheer, van verhoging van biodiversiteit en verhoging van ruwvoerkwaliteit en –benutting tot het vergroten van de innovatiekracht van de agribedrijven.

Overheden en bedrijven werken samen

De manier waarop het onderzoeksprogramma is ingericht is een publiek-private samenwerking (PPS). Dat wil zeggen dat de overheid – in dit geval het Ministerie van LNV – samenwerkt met partijen uit het bedrijfsleven, in dit geval de zaadveredelingssector en de agrarische productieketen. ForFarmers is een van die partijen. Andere partijen in het consortium zijn Agrifirm, Cumela, Zuivel NL en Plantum. De uitvoering van het programma ligt bij Wageningen Plant Research, Wageningen Livestock Research en Louis Bolk Instituut.