ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2019

31 oktober 2019 - 06:59 uur

Kernpunten derde kwartaal 2019(1):

  • Volume Total Feed(2): kleine daling (-0,6%); de bijdrage van de overnames kon de autonome volumedaling niet volledig compenseren.
  • Volume mengvoer: nagenoeg stabiel (-0,4%); groei in Duitsland/Polen compenseert de daling in Nederland/België en het Verenigd Koninkrijk bijna volledig.
  • Brutowinst: nagenoeg stabiel (0,4%); de bijdrage van overnames was ongeveer gelijk aan de autonome daling. Substantiële verbetering ten opzichte van het eerste halfjaar 2019.
  • Onderliggende EBITDA(3): toename van 6,9% (inclusief een positief IFRS 16 effect van 6,6%)

Vooruitzichten:

  • Zoals eerder aangegeven zullen de onderliggende EBITDA, onderliggende EBIT en onderliggende nettowinst voor het gehele jaar 2019 lager zijn dan in 2018, omdat de daling van de resultaten in het eerste halfjaar 2019 (vergeleken met dezelfde periode vorig jaar) niet kan worden gecompenseerd.
  • Politieke discussie in Nederland over impact agrarische sector op milieu (o.a. stikstofemissies) kan mogelijkerwijs op termijn leiden tot krimp van de veestapel.

Yoram Knoop, CEO van ForFarmers: ‘‘Uit de resultaten in het derde kwartaal blijkt onder meer dat het effect van de ongunstige inkooppositie die we in het eerste halfjaar hadden achter ons ligt. We hebben in Polen substantiële groei gerealiseerd en daarmee de effecten van de uitdagende marktomstandigheden in de andere landen weten te compenseren. We zien de snelgroeiende Poolse agrarische markt als een belangrijke groeipijler voor de toekomst en we zijn met onze deelneming in Tasomix daar goed gepositioneerd. In Nederland heeft de discussie omtrent welke maatregelen getroffen moeten worden om de stikstofuitstoot te verminderen tot grote onrust geleid onder veehouders. In dit licht is het begrijpelijk dat zij terughoudend blijven in het verhogen van hun productie. Het is cruciaal dat de stikstofdiscussie wordt gevoerd op basis van feiten en zich niet alleen richt op dierenaantallen. We zijn ervan overtuigd dat met innovatieve voerconcepten, managementmaatregelen, verbeterde stalinrichting en effectieve mestaanwending, veel stikstofreductie te realiseren is. Daarnaast dragen we bij aan de totstandkoming van een consistente lange-termijn visie van de Nederlandse overheid op de agrarische sector, waarin investeringen in verdere verduurzaming ondersteund worden.
We hebben goede voortgang gemaakt met het uitvoeren van de eerder dit jaar aangekondigde groeps-brede efficiencyplannen, vooral in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland. Dit begint te leiden tot kostenbesparingen. Voor de komende tijd blijven we ons richten op het verder efficiënt en flexibel maken van onze organisatie.”


(1) Resultaten en ontwikkelingen van het derde kwartaal 2019 worden vergeleken met het derde kwartaal 2018, tenzij anders vermeld.
(2) Total Feed’ behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals reststromen uit de voedingsindustrie, door ForFarmers aangeduid als DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer).
(3) Onderliggende EBITDA is bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen, amortisatie en incidentele posten.