ForFarmers operationele voortgangsrapportage eerste kwartaal 2017

11 mei 2017

Kernpunten eerste kwartaal 2017*:

  • Volume Total Feed: groei in de clusters Nederland en Duitsland/België is hoger dan de daling in het Verenigd Koninkrijk
  • Brutowinst: fractionele stijging (inclusief aanzienlijk negatief valuta translatie-effect Britse pond)
  • EBITDA: duidelijke groei
  • Marktomstandigheden in Verenigd Koninkrijk blijven op korte termijn uitdagend

Het volume Total Feed is in de clusters Nederland en Duitsland/België toegenomen. De volumegroei is zowel autonoom als afkomstig van het per 1 oktober 2016 overgenomen varkensvoerbedrijf Vleuten-Steijn. In het Verenigd Koninkrijk zijn volumes afgenomen, vooral in de rundveesector. Daarnaast is de volumedaling te verklaren door de verkoop in het tweede kwartaal 2016 van de niet-kernactiviteiten Wheyfeed transport en Leafield. Het totale volume mengvoer is in het eerste kwartaal 2017 toegenomen. Vleuten-Steijn heeft ook hier een positieve bijdrage geleverd. De omzet is toegenomen zowel door de groei van het volume als door de gestegen grondstofprijzen, die aan klanten worden doorberekend. De gerapporteerde brutowinst is enigszins gestegen, inclusief een aanzienlijk negatief valuta translatie-effect van het gedevalueerde Britse pond.

“Wij zijn tevreden met de verdere uitrol van onze Horizon 2020 strategie die heeft geresulteerd in een stijgend Total Feed volume en kostenbeheersing. Wij blijven er op gericht om meer Total Feed aan bestaande en nieuwe klanten te verkopen. Dit doen wij met innovatieve en duurzame oplossingen die onze klanten helpen hun rendementen te verbeteren. In het algemeen staan onze klanten er financieel beter voor dan een jaar geleden. De effecten van de fosfaatwetgeving in Nederland zullen echter naar verwachting voor ons merkbaar worden in de tweede helft van dit jaar. De marktomstandigheden in het Verenigd Koninkrijk blijven op korte termijn uitdagend. De onzekerheid over de gevolgen van de Brexit voor onze klanten in het Verenigd Koninkrijk maakt hen terughoudend in het maken van beslissingen gericht op de lange termijn. De eerste kwartaalresultaten geven ons het vertrouwen dat wij op koers liggen met de realisatie van onze Horizon 2020-strategie en de eerder afgegeven doelstelling ten aanzien van een gemiddelde EBITDA groei van ‘mid single digits’ bij gelijkblijvende koersen”, aldus Yoram Knoop, CEO van ForFarmers.

(*) Resultaten en ontwikkelingen van het eerste kwartaal 2017 worden vergeleken met het eerste kwartaal 2016, tenzij anders vermeld

Ontwikkelingen per cluster
Nederland
ForFarmers heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer volume Total Feed afgezet. Deze groei is zowel autonoom als ten gevolge van de acquisitie Vleuten-Steijn. Het volume in de rundveesector is iets gestegen. Echter, met ingang van 1 maart 2017 zijn fosfaat-beperkende maatregelen aan melkveehouders opgelegd zodat de sector aan het einde van dit jaar voldoet aan het door de EU gestelde fosfaatplafond. De maatregelen zullen naar verwachting leiden tot een reductie in het aantal dieren in 2017 en daarmee tot een beperkte afname van het voervolume aan de melkveesector. Het volume in de licht krimpende varkenssector is behoorlijk toegenomen. Dit is volledig toe te schrijven aan de overname van Vleuten-Steijn. Varkenshouders hebben de varkensprijzen de laatste tijd zien stijgen door de aanhoudende sterke export naar China. Om te komen tot een structurele verbetering van de sector ondersteunt ForFarmers de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij die een meer vraaggedreven productie nastreeft. Zowel aan legpluimveehouders als aan vleeskuikenhouders is iets meer volume verkocht. Vleeskuikenhouders blijven geconfronteerd met concurrentie vanuit Oost Europa
vooral op het gebied van de conventionele vleeskuikenhouderij. Reudink (biologisch voer) heeft in het eerste kwartaal van 2017 de stijgende lijn van volumegroei van de afgelopen jaren voortgezet.

Duitsland / België
Het volume Total Feed is in het eerste kwartaal 2017 gegroeid in alle sectoren door afzet aan nieuwe klanten in beide landen. De volumegroei in de rundveesector is bereikt door onder meer het aantrekken in Duitsland van een aantal nieuwe, grotere dealers die specifiek gericht zijn op het ForFarmers assortiment. In de varkenssector is de volumegroei vooral gerealiseerd door een toegenomen klantenbestand. Evenals in Nederland profiteren varkenshouders van de huidige hoge
varkensprijzen. Varkenshouders in Duitsland worden echter in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe duurzaamheids- en milieuregels die hun uitbreidingsmogelijkheden kunnen beperken en hun ondernemingskosten verhogen. Er is meer volume afgezet in de pluimveesector, zowel aan vleeskuikenhouders als aan nieuwe klanten in de legkippensector.

Verenigd Koninkrijk
In het eerste kwartaal 2017 is er minder volume Total Feed verkocht. Veehouders zijn onzeker over de (financiële) implicaties van de Brexit voor de agrarische sector. Zij zijn daarom terughoudend in het nemen van beslissingen over investeringen in eventuele groei van hun veestapel of uitbreiding of verbetering van hun onderneming. Als gevolg van de zeer lage melkprijzen in de eerste helft van 2016 zijn melkveehouders hun melkveestapel toen gaan reduceren. De melkprijzen zijn sinds de tweede helft van 2016 verbeterd. De aanwas van de rundveestapel komt trager op gang dan verwacht. De kleinere melkveestapel en toegenomen concurrentie in deze sector hebben geresulteerd in een duidelijk lagere afzet aan rundveehouders in het eerste kwartaal van dit jaar. Op basis van de afzet aan varkenshouders in het eerste kwartaal 2017 lijkt de langdurige volumedaling tot staan te zijn gebracht. Een toename van de varkensstapel is echter nog niet duidelijk waarneembaar. Het sterk gedevalueerde Britse pond (eerste kwartaal 2017 vergeleken met eerste kwartaal 2016) heeft geleid tot een translatieverlies in het geconsolideerde resultaat van ForFarmers (in euro).
De ingezette reorganisatie in het Verenigd Koninkrijk in de tweede helft van 2016 heeft in het eerste kwartaal van 2017 reeds geleid tot minder operationele kosten, maar nog niet voldoende om de daling van de marge te compenseren. Onlangs is het nieuwe centrale kantoor in Bury St. Edmunds geopend waar meerdere ondersteunende afdelingen zijn samengebracht ter verbetering van de operational efficiency. De supply chain optimalisatieplannen in het Verenigd Koninkrijk, zoals in de publicatie van de jaarcijfers aangekondigd, worden op dit moment in detail uitgewerkt en verschillende projecten zijn gestart. De positieve effecten hiervan moeten vanaf 2018 zichtbaar zijn in het resultaat.

One ForFarmers
Het CRM systeem (klantenbeheersysteem) ter ondersteuning van de verkooporganisatie is nu in alle clusters operationeel. Het doel is om optimale dienstverlening te bieden op de meest efficiënte manier. De One ForFarmers programma’s en projecten op het gebied van logistiek en de niet-voer gerelateerde inkoop hebben aan de kostenbeheersing bijgedragen.

Duurzaamheid en innovatie
De doelstelling van ForFarmers is het rendement op het boerenerf te helpen verbeteren. Dit doet ForFarmers door duurzame advies en voeroplossingen te leveren die resulteren in een gezondere veestapel en een efficiëntere werkwijze. Het Innovatie programma van ForFarmers staat hierbij centraal. In het eerste kwartaal van 2017 is veel nadruk gelegd op voeroplossingen, advies en hulpmiddelen voor melkveehouders, maar ook varkenshouders, om hen te helpen met het monitoren en reduceren van fosfaatuitstoot. Dit onderwerp is vooral in Nederland bijzonder actueel. In het Verenigd Koninkrijk is het nog gebruikelijk om medicatie aan voer toe te voegen. ForFarmers heeft in het afgelopen kwartaal een aantal AMR* conferenties georganiseerd om proactief met lokale varkenshouders, dierenartsen, verwerkende industrie en retailers over dit onderwerp te spreken en hen ertoe te bewegen medicatie in voer te reduceren. Onlangs is ook het ‘DARMperfect’-concept gelanceerd als onderdeel van de VIDA biggenvoeders die aan alle ForFarmers klanten worden aangeboden. Het DARMperfect-concept is in eigen huis door het Nutritie Innovatie Center ontwikkeld. Dit concept zorgt voor een betere maagdarmgezondheid bij gespeende biggen. Naast een verdere verbetering van de voerconversie resulteert dit nieuwe concept in vitalere biggen en een betere groei.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

(*) AMR staat voor Anti Microbiële Resistentie