ForFarmers operationele voortgangsrapportage eerste kwartaal 2018

3 mei 2018

Kernpunten eerste kwartaal 20181:

  • Volume Total Feed: groei, gedreven door clusters Nederland en Duitsland/België, kleine daling in het Verenigd Koninkrijk
  • Brutowinst: stijging in alle clusters (inclusief negatief valuta translatie-effect Britse pond)
  • Onderliggende EBITDA2: lichte daling, onder meer door tijdelijk hogere advieskosten in relatie tot de voorgenomen overname van Tasomix (Polen) en door hogere energie- en dieselkosten
  • Aankondiging voorgenomen overname 60% belang in Tasomix

Het volume Total Feed steeg in de clusters Nederland en Duitsland/België. In het Verenigd Koninkrijk daalde het volume Total Feed in vergelijking met het eerste kwartaal van 2017, maar vergeleken met het vierde kwartaal van 2017 nam het volume toe. De procentuele stijging van het volume Total Feed was hoger dan die van mengvoer. De volumetoename bestond bijna helemaal uit autonome groei. 

De melkprijzen in Europa zijn sinds het vierde kwartaal van 2017 aan het dalen, maar liggen nog wel hoger dan vorig jaar in het eerste kwartaal. De gemiddelde Europese varkensprijzen zijn vanaf het begin van oktober 2017 gaan dalen en zijn nu lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De prijzen voor vleeskuikens liggen hoger dan in het eerste kwartaal van 2017 en tonen een licht stijgende trend. Ook de eierprijzen zijn hoger dan een jaar geleden, maar zijn sinds het begin van dit jaar aan het dalen. De eierprijzen waren in de tweede helft van 2017 aanzienlijk gestegen door het tekort aan eieren als gevolg van de Fipronil kwestie.

De geconsolideerde omzet nam vooral toe door de volumegroei. De brutowinst steeg in alle clusters, inclusief een beperkt negatief valuta translatie-effect van het Britse pond. Vooral de clusters Duitsland/België en het Verenigd Koninkrijk lieten een stijging van de brutowinst zien.

De nettowinst steeg door een incidentele bate als gevolg van de in februari jl. afgeronde verkoop van de akkerbouwactiviteiten (niet veevoer-gerelateerd) aan CZAV in Nederland.

"Onze eerste kwartaalresultaten tonen een gevarieerd beeld. De volumeontwikkeling is positief in alle clusters en wij zijn ook tevreden met de verbetering van onze brutowinst. Onze onderliggende EBITDA daalde licht door onder meer tijdelijk hogere M&A gerelateerde advieskosten en de stijging van energie- en dieselprijzen die wij niet volledig konden doorberekenen aan onze klanten. Wij liggen op koers met de implementatie van de verschillende pijlers van onze Horizon 2020 strategie en kijken uit naar het moment dat wij operationeel van start kunnen gaan in Polen", aldus Yoram Knoop, CEO van ForFarmers.  

(1) Resultaten en ontwikkelingen van het eerste kwartaal 2018 worden vergeleken met het eerste kwartaal 2017, tenzij anders vermeld
(2) Onderliggende EBITDA is bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen, amortisatie en incidentele posten

 

Ontwikkelingen per cluster

Nederland
Er werd meer Total Feed afgezet in het eerste kwartaal 2018 dan in de vergelijkbare periode in 2017. De procentuele toename van het volume Total Feed was ongeveer gelijk aan die van mengvoer. Volumegroei werd gerealiseerd in alle sectoren (herkauwers, varkens en pluimvee). In de (vlees) rundveesector werd meer afgezet, wat enigszins werd gemitigeerd door een lichte volumedaling in de melkveesector. Dit kwam door de verkleining van de melkveestapel, als gevolg van de fosfaatmaatregelen die in 2017 van kracht werden. Vooral in de pluimveesector werd meer afgezet, inclusief de voortdurende volumegroei van Reudink (biologisch voer) dat vooral in deze sector veel afzet.

Duitsland / België
In dit cluster nam in het eerste kwartaal zowel de afzet in Total Feed als in mengvoer toe in alle sectoren. De procentuele volumegroei in Total Feed was groter dan die in mengvoer. Zowel het NOVA-zeugenconcept als de herlancering van het VIDA-biggenconcept waren succesvol en zorgden voor volumegroei in de varkenssector. De afzet in de pluimveesector nam toe, onder meer door het aantrekken van nieuwe klanten.

Verenigd Koninkrijk
De afzet van Total Feed in het eerste kwartaal van 2018 was minder dan een jaar geleden, maar wel meer dan in het vierde kwartaal 2017. De licht stijgende trend van het volume sinds midden 2017 zette zich door. Procentueel nam het volume mengvoer in het eerste kwartaal minder af dan van Total Feed. Er werd ten opzichte van het eerste kwartaal 2017 meer Total Feed verkocht aan rundveehouders. Het volume in de varkenssector daalde door onder andere de aanpassing van onze commerciële propositie, waarbij margeverbetering een belangrijke drijfveer is.

 

Kostenontwikkeling
In het eerste kwartaal waren er enkele kosten die een impact hadden op de onderliggende EBITDA-ontwikkeling. Dit waren (tijdelijke) advies- en integratiekosten in relatie tot de voorgenomen 60% deelname in Tasomix. Energie- en dieselkosten waren hoger als gevolg van gestegen prijzen en volumegroei. Personeelskosten stegen door onder meer tijdelijke extra bezetting in verband met de overgang naar één financieel shared service center op het continent. Licentiekosten voor IT-systemen waren hoger als gevolg van het in gebruik nemen van nieuwe applicaties, waaronder het onlangs geïmplementeerde HR-systeem.
 

One ForFarmers initiatieven en overig
De in januari jl. aangekondigde heropening van de tweede fabriek in Deventer zal naar verwachting in het begin van de tweede helft van 2018 plaatsvinden. Deze fabriek wordt gereedgemaakt om GMO-vrij en VLOG-gecertificeerd* voer te gaan produceren voor die melkvee- en geitenhouders, van wie producten vooral worden geëxporteerd naar Duitsland waar de consumentenvraag naar GMO-vrije zuivelproducten toeneemt.

De strategische samenwerking tussen ForFarmers Nederland en Baks is in februari succesvol gestart. Deze samenwerking richt zich op het efficiënter maken van de waardeketen en is daarmee volledig in lijn met de One ForFarmers doelstelling om effectiever en efficiënter de Total Feed-oplossing aan te kunnen bieden.

Als gevolg van veranderende omstandigheden in de herkauwerssector is ForFarmers UK onlangs begonnen met het samenvoegen van de twee bestaande regionale herkauwers verkooporganisaties tot één nationale organisatie.

In februari kondigden wij de voorgenomen overname van 60% van de aandelen van het Poolse (pluimvee)voerbedrijf Tasomix aan. Ondertussen is de goedkeuring van de mededingingsautoriteit ontvangen en wachten wij nog op enkele externe goedkeuringen van administratieve formaliteiten.

(*) VLOG-gecertificeerd: VLOG (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik) is een Duitse vereniging, verantwoordelijk voor de certificering en uitgifte van het “Ohne Gentechnik” label.
 

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.