ForFarmers start met inkoop van eigen certificaten

18 april 2016

ForFarmers B.V. maakt bekend dat zij start met de inkoop van eigen certificaten van aandelen ten behoeve van werknemersparticipatieplannen. Deze inkoop vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

  • Op 15 april 2016 werd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers (de “Algemene Vergadering”) machtiging verleend aan de Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot het doen verkrijgen (anders dan om niet) door ForFarmers van (certificaten van) aandelen (ongeacht de soort) tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van ForFarmers.
     
  • De Raad van Commissarissen heeft vorenbedoelde goedkeuring verleend ten behoeve van de uitvoering van werknemersparticipatieplannen. Naar verwachting zal het aantal in te kopen certificaten niet meer zijn dan 1.000.000 voor een maximum bedrag van € 6,5 miljoen. De inkooptransacties worden uitgevoerd in overeenstemming met het mandaat dat door de Algemene Vergadering op 15 april 2016 is gegeven.
     
  • Het inkoopprogramma start op 18 april 2016. De machtiging van de Algemene Vergadering is in effect vanaf 15 april 2016 en heeft een duur van 18 maanden, gerekend vanaf de dag van de notering aan Euronext Amsterdam.
     
  • Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd door een bank die op het handelsplatform van ForFarmers de certificaten van aandelen zal kopen binnen de randvoorwaarden van het inkoopprogramma.

ForFarmers zal iedere 7 werkdagen een persbericht publiceren waarin de voortgang met betrekking tot de uitvoering van het inkoopprogramma wordt vermeld.