Maatregelen die de voerwinst verhogen verlagen tevens de carbon footprint

24 mei 2017

Efficiëntere productie op het melkveebedrijf ook goed voor carbon footprint

Maatregelen in voer en management geven naast een verdere verbetering van het inkomen van de melkveehouder, ook een reductie van de carbon footprint. Dat blijkt uit een studie van ForFarmers waarbij de voerwinst op een gemiddeld melkveebedrijf aanzienlijk wordt verhoogd en de CO2- en CH4-uitstoot respectievelijk met 13,4% en 17,1% afneemt. Ook binnen de Vruchtbare Kringloop Achterhoek gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over het verlagen van de carbon footprint.

In de melkveehouderij in Nederland streven NZO en LTO via ‘Duurzame Zuivelketen’ naar een klimaatneutrale groei in 2020 (t.o.v. 2010). De melkveehouderij dient een bijdrage leveren aan het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Gemiddeld bedraagt de uitstoot in Nederland nu 1,24 kg CO2-equivalenten per kg melk. Om de doelstelling van klimaatneutrale groei te behalen is in 2020 een uitstoot van ongeveer 1 kg CO2-equivalenten per kg melk nodig (min 20%). Daarom heeft ForFarmers onderzocht welke mogelijkheden er zijn. Daartoe is de rekenmodule Melk€fficiënt uitgebreid met een carbon footprint berekening. Via Melk€fficiënt kan de melkveehouder het effect van bedrijfsmaatregelen op voerwinst, fosfaatefficiëntie en nu ook carbon footprint berekenen.

Voor een bedrijf met 100 melkkoeien (gemiddeld 8.500 kg melk per koe), 70 stuks jongvee, 40 ha grasland en 10 ha snijmais zijn er verschillende alternatieven doorgerekend. Uit deze berekeningen blijkt dat de CO2- en CH4-uitstoot respectievelijk met 13,4% en 17,1% afneemt indien een combinatie van maatregelen wordt doorgevoerd. Binnen de Vruchtbare Kringloop Achterhoek leverden de gesprekken in de werkgroep waardevolle informatie op, zo is onder andere eigen voer (met name snijmais) gunstiger dan aangekocht voer en is een optimale bodem essentieel voor een optimale gewasproductie en minimale verliezen. Tussen bedrijven worden grote verschillen in de carbon footprint aangetoond.

Door aanpassingen in voeding en management is er dus veel voor de melkveehouder te verdienen: een hogere voerwinst, meer melk per kg fosfaat en een duidelijke afname van de carbon footprint. Door extra nadruk te leggen op rantsoenmaatregelen kan wellicht een verdere reductie van de carbon footprint worden gerealiseerd.

Aanvullende informatie
De carbon footprint, ook wel CO2-voetafdruk genoemd, is een maat voor de uitstoot van broeikasgassen. De belangrijkste broeikasgassen zijn kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O), waarbij CH4 en N2O worden omgerekend naar CO2-equivalenten. De berekeningen geven inzicht in de totale hoeveelheid broeikasgassen (die bijdragen aan het opwarmen van de aarde) van een proces en de bijdrage van de afzonderlijke onderdelen ervan. Hierdoor kunnen er passende maatregelen worden genomen om emissies te beperken.

In de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) werken meer dan 250 melkveehouders aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem. De VKA wil melkveehouders inspireren en faciliteren om efficiënter met de mineralen in de bodem om te gaan. Binnen de kennisgroep Melk & Klimaat van de VKA werken ForFarmers, Wageningen UR en FrieslandCampina samen om de veehouders maximaal te ondersteunen.

ForFarmers wil toonaangevend zijn in duurzaam ondernemen. Door op efficiënte wijze diervoeders te produceren en producten en concepten te ontwikkelen die ervoor zorgen dat dieren het voer op gezondere en betere wijze kunnen benutten (verbetering voederefficiëntie) levert ForFarmers een bijdrage aan een economisch rendabele en duurzame voedselproductie.