Resultaten 2019 ForFarmers N.V.

12 maart 2020 - 06:58 uur

Financiële kernpunten 2019:

  • Volume Total Feed: groei van 0,7% tot 10,1 miljoen ton; maar autonome daling (-2,9%), vooral in H2-2019 (-4,0%)
  • Volume mengvoer: groei van 1,9% tot 7,1 miljoen ton; maar autonome daling (-3,2%), vooral in H2-2019 (-3,9%)
  • Brutowinst: daling van 0,6% tot €440,7 miljoen; ondanks verdere volumedaling, herstel in H2-2019 ten opzichte van H1-2019 (H1: effect negatieve inkooppositie en ook volumedaling)
  • Onderliggende EBITDA: daling van 11,6% tot €88,5 miljoen; inclusief positief IFRS 16 effect (€5,8 miljoen); herstel in H2-2019 ten opzichte van H1-2019, ondanks volumedaling
  • Onderliggende winst per aandeel: daling van 36,2% tot €0,37
  • Netto winst: daling van 69,8% tot €17,7 miljoen; onder meer door bijzondere waardevermindering goodwill Verenigd Koninkrijk (€25,6 miljoen)
  • Dividendvoorstel: totaal van €0,28 per (gewoon) aandeel (regulier: €0,19 en een speciaal dividend van €0,09)
  • Werkkapitaal: verbetering van 36,2% tot €48,7 miljoen door operationele verbeteringen
  • Kasstroom uit operationele activiteiten: groei van 17,1% tot €96 miljoen

Yoram Knoop, CEO ForFarmers, over de resultaten van 2019:
2019 was voor ons een lastig en turbulent jaar. We hadden te maken met de gevolgen van een ongunstige inkooppositie waardoor het resultaat in de eerste helft van het jaar zwaar onder druk kwam te staan. Inmiddels hebben we onze inkoopprocedure verder aangescherpt om de kans op een herhaling te minimaliseren. 
In de tweede helft van het jaar realiseerden we betere resultaten, ondanks verder teruglopende autonome volumes vanwege lastige marktomstandigheden in alle landen behalve Polen. Dit kwam onder meer door de uitvoering van onze efficiencyplannen, wat onder meer de sluiting van vijf fabrieken behelsde. We liggen goed op schema met de realisatie van de eerder aangekondigde €10 miljoen kostenbesparing in 2021 (ten opzichte van 2018). De integratie van de vier bedrijven die we in 2018 overnamen is afgerond. Met deze overnames hebben we onze marktposities versterkt. We zijn verheugd dat de afzet van Tasomix in de groeimarkt Polen toeneemt. Hierdoor stijgt ons marktaandeel in de groeiende Europese pluimveesector. De afzet in het Verenigd Koninkrijk blijft achter bij de verwachtingen waardoor een bijzondere waardevermindering noodzakelijk was. Tot slot hebben we de operationele kasstroom verbeterd dankzij onze voortdurende, en groepsbrede, focus op werkkapitaal. Bovendien zijn we verheugd dat we de ongevallen met verzuim (LTI's) significant hebben weten te reduceren. 

Een nieuwe marktrealiteit als basis voor bepaling strategie voor 2025
We zien de marktomstandigheden in de markten waarin we opereren snel veranderen. Dat is vooral het geval in onze thuismarkt Nederland, waar vanaf de tweede helft van het jaar het politieke debat over de noodzaak de stikstofuitstoot te verminderen tot onzekerheid leidt over het groeiperspectief van veehouderij. Hoewel het kabinet verklaarde dat inkrimping van de veestapel geen doel op zich is, is inmiddels duidelijk dat de voorgestelde maatregelen op termijn wel degelijk zullen leiden tot een lichte krimp van het aantal dieren in Nederland. Als ForFarmers steunen we het Landbouw Collectief dat met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de te nemen maatregelen bespreekt, zoals aanpassingen in het voer en technische vernieuwingen in stallen. Dit past in onze missie ‘For the Future of Farming’, waarmee we ons richten op een toekomstbestendige, duurzame veehouderij. Een veehouderij met sterke en gezonde boerenbedrijven, waar aandacht is voor diergezondheid, dierenwelzijn en de impact van de sector op de natuur en de leefomgeving. Met ons Total Feed aanbod - innovatieve voerconcepten, advies en digitale hulpmiddelen - helpen we veehouders op een efficiënte en verantwoorde manier hun rendement te verbeteren. Kennis en innovatie zijn hierbij cruciaal. Mede dankzij onze schaalgrootte kunnen we onze adviseurs via interne academies trainen en kennis laten delen, die zij vervolgens inzetten op het boerenerf. Voor de productie van onze voeders maken we waar mogelijk gebruik van reststromen (co-producten) uit de voedingsindustrie die niet geschikt zijn voor directe humane consumptie.
Naast veranderende marktomstandigheden hebben we te maken met dierziekten, die al geruime tijd een grote impact op de sector hebben en een bron van zorg zijn voor de veehouderij. De Afrikaanse varkenspest heeft geresulteerd in meer export van varkensvlees en pluimveeproducten richting China en sterk gestegen varkensprijzen. De ziekte is echter inmiddels ook bij wilde zwijnen in onder meer Polen en dicht bij de Duitse grens opgedoken. Ook pluimveehouders zijn alert omdat de besmettelijke variant van vogelgriep is geconstateerd bij wilde vogels in Polen. We houden dit nauwlettend in de gaten. Door de jaren heen zijn belangrijke stappen gezet met de opstelling van hygiëneprotocollen en samenwerking in de sector om verspreiding van dierziekten tegen te gaan.

Het zijn roerige tijden en een nieuwe marktrealiteit dient zich versneld aan. We hebben ons in de afgelopen jaren met de implementatie van strategie Horizon 2020 sterker gepositioneerd in vier landen en zijn succesvol van start gegaan in een vijfde land: de groeimarkt Polen. Onze marktposities en onze schaalgrootte vormen een gezonde fundering om ook in de nieuwe realiteit waarde te blijven creëren voor onze stakeholders. We zullen op 12 mei 2020 onze strategie voor de jaren 2020-2025 bekendmaken.